Sürelerin Havassı

#1 von Hakan Baysungur ( Gast ) , 12.03.2016 09:06

54) KAMER suresini okuyan, korktuğundan emin olur,
korktuğu kimsenin ·şerrinden kurtulur.
55) RAhMAN suresini okuyanın gönlü mesrur olur,
evinde ve ticaretinde bereket olur.
56) V AKl' A suresini okuyanı, Allah. c elle zengin ve bahş
eyler. Namerde muhtaç kalmaz. Kendisine ululuk ihsan buyu-
rur. (Dünya zenginliği isteyenler, bu silre-i celileyi her gün
akşam ile yatsı arasında okuınağa devam etsinler. Yakın bir
zamanda faydasını görürler.)
57) HADiD suresini, yetmiş kerre okuyanın işi açılır,'
gücü artar, sıkıntılardan halas olur.
· 58) MüCADELE suresini, bir kimse bir avuç toprak üze-
rine üç kez okusa ve düşmanı üzerine saçsa, bi-iznillah düş­
manı münhezim olur.
59) HAŞR suresin i, hac et için üç kerre okuyanın ne
muradı varsa Hak teala acilen verir.
60) MÜMTEHiNE süresini, vird ederek daima okuyanın
gönlündeki nifakı, Allah celle giderir.
61 ) SAF suresini, üç kerre okuyarak üstüne üfürene,
düşman zafer bulamaz.
62) CUM'A suresini, dargın olan karı-kocaların aralarını
bulmak için islahları niyyetine beş kerre okurlarsa, karı-koca
barışır ve birbirlerine muhabbet ederler.
63) MÜN AFIKUN suresini, yüz kerre okuyan kimse,
gammaz ve hasetçilerin dillerinden emin olur.
64) TEGABUN suresini, yedi kerre okuyanın, sakladığı
eşyayı Hak teala hıfzeder.
65) TALAK süresini, yedi kerre okuyan kötü avrat şer-
rinden emin olur, borçlu ise borcundan kurtulur, ummadığı
yerden zengin olur.
66) TAHRiM sfıresini, karı-kocanın iyi geçinmeleri için
okurlarsa, maksatlarına nail olurlar.
67) MüLK suresini, yedi kerre <ıkuyan belalardan emin
olur, kaybettiği şeyi bulur. Akşam-sabah devam eden, kabir
azabından kurtulur, kabir suallerine cevabı asan olur.
68) KALEM suresini, on kerre okuyanın, haceti reva
olur ve isabeti ayndan (göz değmesD Hak teala kendisini ko-
rur.
69) HAKKA süresini, okuyanın düşmanı defalur ve
düşman Şerrinden kurtulur.
70) ME'ARiÇ süresini, on kerre okuyan kimse kıyametkorkularından emin olur.
71) NUH suresini, bir kerre okuyanın düşmanı red ve
def'olur.
72) CiN suresini, yedi kerre okuyan kimse nazardan, cin
ve şeytan şerrinden, fena sözlerden emin olur. Küçük çocuk-
lar da, her türlü kötü hallerden üMMü SIBYAN denilen ma-
nevi hastalıktan korunur.
73 ) MüZEMMiL suresini, korkak çocuk üzerine okurlar-
sa, korkusu zail olur.
74) MüDESSiR suresini okuyan bütün fenalıklardan
·emin olur.
75) KIYAME suresini okuyan ve devam eden kişi, kıya-
met zorluklarından kurtulur.
76) DEHR süresini, yedi kerre okuyan kimse, bilcümle
şerlerden emin olur, Ehl-i-beyt-i Mustafa'ya komşu ve şefaat-
lerine nail olur.
77) MüRSELAT suresini okuyan ·kimse iftiralardan kur-
tulur.
78) NEBE' suresini, her gün ikindiden sonra okuyan kim-
se, kabir karanlığı görmez, kabri bu sure-i celilenin nuru ile
nurlanır.
79) NAZi'AT suresini devamlı okuyan kimse, ölüm acısı
duymaz, son nefesinde canını kolaylıkla Hazreti Melek-ül-
mevt'e teslim eder. ·
80) ABESE suresini, bir haceti için üç kerre okuyanın
bi-avnihi teala haceti reva olur.
81) TEKViR süresini okuyan cümle mahlukat-ı ilahiy-
yeye heybetli görünür.
82) iNFiTAR süresini, devamlı okuyan kimse son nefe-
sinde tövbe ve tevfik ile göçer.
83) MUTAFFiFiYN suresini, yedi kerre okuyan kimse-
nin, ticaret ve kazancı bereketli olur.
84) iNŞiKAK sfıresini, doğumu güç olan kadına doğumu
esnasında yazıp suyunu içirirlerse, doğum meşakkatinden ha-
las olur.
85) BÜRÜC sfıresini, yirmi bir kerre okuyan kimse, düş­
man şerrinden halas olur.
86) TARIK suresini, üç kerre okuyan kimse, cinlerin,
şeytanın, hırsızların ve haram yiyenlerin şerlerinden halas
Olur.

Hakan Baysungur

   

(CEVİRGEL DUASI(Evden Kaçmışlar için Okınur.)
Ihlas-ı Şerif Azimeti

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen