Üc aylar! Recep ayi ve Regaib gecesi Ibadetleri

#1 von Mck ( Gast ) , 02.07.2012 20:51

RECEB AYINDA KILINACAK NAMAZ

Receb段n; 1段 ile 10置 arasında, 11段 ile 20痴i arasında ve 21段 ile 30置 arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10誕r rek誕t Hâcet namazı vardır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda fark vardır. Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması efdaldir.
Bu namaz, mü知in ile münâfığı ayırır. Bu 30 rek誕t namazı kılanlar, hidâyete ererler. Münâfıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rek誕t namaz Rasûlullah Efendimiz段n (s.a.v.) berberi, Selmân-ı Pâk (r.a.) Hazretleri tarafından rivâyet edilmiştir.
Kılınış şekli: Hâcet namazına şu niyetle başlanır: 添â Rabbî, beni, teşrifleriyle dünyâyı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerîf hürmetine, feyz-i ilâhine, afv-ı ilâhine, rızâ-i ilâhine nâil eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle. Rızâ-i şerîfin için, Allâhü Ekber.
Her rek誕tte 1 Fâtiha, 3 Kul yâ eyyühe値-kâfirûn, 3 İhlâs-ı şerif okuyup, 2 rek誕tte bir selâm verilir. Böylece 10 rek誕t tamamlanır.
` İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa 鏑â ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü値-mülkü ve lehü値-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi値-hayr. Ve hüve alâ külli şey段n kadîr okunup duâ edilir.
` İkinci on gün içinde, yani Receb段n 11段 ile 20痴i arasında kılınan 10 rek誕tten sonra, 11 defa İlâhen vâhıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen dâimen ebedâ okunup duâ edilir.
` Üçüncü on gün içinde, yani Receb段n 21段 ile 30置 arasında kılınan 10 rek誕tten sonra da 11 kere 鄭llâhümme lâ mânia limâ a稚ayte, velâ mu稚iye limâ mena稚e, velâ raadde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze値-ceddi minke値-ceddü. Sübhâne rabbiye値-aliyyi値-a値e値-vehhâb. Sübhâne rabbiye値-aliyyi値-a値e値-vehhâb. Sübhâne rabbiye値-aliyyi値-a値e値-kerîmi値-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâb okuyup duâ edilir.

KURU YOLUM TAVUK


Recep ayı


Üç aylar!

Recep ayı ve Regaip gecesi

İslamî takvimin diğer bir ifade ile Hicrî takvimin ayları Muharrem ile başlar ve yılın son ayı olan Zilhicce ile de biter. İslam inancında üç aylar olarak giren Recep, Şaban ve Ramazan ayları yüzlerce yıldır bir ibadet, feyz ve mutluluk iklimi olarak kabul edilip, kutlanmaktadır.

Recep ayı kamerî ayların yedinci, üç ayların da ilk ayıdır.
Recep ayının içinde iki mübarek gece bulunmaktadır. Birincisi, Recep ayının ilk Cuma gecesidir. Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece "Regaib" gecesi olarak kutlanır. Regaib'in lügat manası "çok rağbet olunan şeyler, hediye, çok istenecek şeyler, bolca ihsan etmek" demektir.

Allah Celle Celalühu, Regaib gecesinde Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e, çok büyük ihsan ve manevi ikramlarda bulunmuştur. İslam alimleri, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu gecede çok büyük ikramlara eriştiği için, bu gece çokça ibadet etmiş, geceyi namaz kılarak, hamd ve şükürle geçirmişlerdir.

Regaib gecesi bizim de, Rabbimiz'in rahmetine ve ilahî ikramlarına ulaşabileceğimiz bir gecedir. Bu mübarek gecede halimizi Alemlerin Rabbi'ne arz ettikten sonra, geceyi namaz, şükür ve hamd ile geçirmeliyiz.
Ebu Said吠 Hudrî'den gelen bir haberde Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
"Allah katında ayların sayısı on ikidir. Yeri ve semaları Allah yarattığı günden beri bu böyledir. Bu aylardan dört tanesi haram ay olup şunlardır: Allah'ın asamm ayı Receptir. Bu ay tek başınadır. Kalan üç tanesi peşpeşe olup şunlardır: Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Recep, Allah'ın ayıdır. Şaban, benim ayımdır. Ramazan, ümmetimin ayıdır...." (1)

Son yıllarda bazı din hırsızları, bir çok konuda olduğu gibi üç aylar ve mübarek gecelerle ilgili olarak da ortaya bir çok iftira atmaktadır. Üç aylar gibi bir kavramın olmadığını söyleyerek, gerek üç aylara, gerekse içindeki diğer gecelere dil uzatmışlardır.
Oysa Rabbimiz Kur'anı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:

"Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde (Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyen) kendinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekün savaşın ve bilin ki Allah (kötülükten) sakınanlarla beraberdir." (2)
Ayet吠 kerime bize şunu kesin olarak bildirilmiştir ki, Allah Celle Celalühu'nun mübarek kıldığı aylar vardır. Bu aylar haram aylar olup, yukarıda da bahsettiğimiz üzere, üçü ardarda biri de tek olmak üzere sayıları dörttür.

Recep ayı Orucu
--------------------
Abbad ibnu hanif anlatıyor:
"Said İbnu Cübeyr Rahimehullah'a Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabi verdi.

"İbnu Abbas Radıyallahu Anhüma'yı dinledim, şöyle demişti:
"Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; "galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak) derdik. (bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, galiba hiç tutmayacak derdik." (3)

Yukarıda ki hadisi şeriften anlaşıldığı üzere Recep ayında oruç tutmak pek faziletlidir. Çünkü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz bu ayda oruç tutmuştur. Bazı yıllarda tamamına yakınını oruçlu geçirmiş, bazı yıllarda da az bir kısmını oruçlu geçirmiştir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Recep ayı ve Recep ayında tutulacak oruç hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.

"Recep Allah'ın ayıdır; şaban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır." Recep ayının niçin Allah'ın ayı olduğu sorulduğunda:
"Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda, halkın kan dökmesine mani vardır. Bu ayda, Allahü Teala, Peygamberlerinin tövbelerini kabul buyurmuştur. Allahü Teala bu ayda, peygamberlerini düşmanlarından korumuştur. Bir kimse, recep ayını oruçlu geçirirse, Allaü Teala üç şeyi onun için gerekli kılar. Şöyle ki:

萌eçmiş günahlarının tümünü bağışlar.
訪alan ömrünün temiz geçmesini temin eder.
烹üyük huzura çıkılan kıyamet gününün susuzluğundan da onu emin kılar.
Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sorarlar:

"Ya Resulullah Recep ayının tümünü oruçlu geçirmeye gücüm yetmez.
"O halde, ilkinden bir gün, ortasından bir gün, sonundan da bir gün tutarsın. Böyle ettiğinde, ayın tümünü oruçlu geçirmiş olursun. Zira, yapılan iyilikler on misli sevap getirir." (4)

Ashab'tan Mucibetü'l烹ahiliyle Radıyallahu Anh'dan: babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e geldi ve gitti. Bir sene sonra kılık ve kıyafeti değişmiş olduğu halde peygamberimizin yanına geldi, ve.
"Ya Resulallah ! beni tanıdınız mı?" dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem:

"Sen kimsin?" Diye sordu:
"Geçen sene huzurunuza gelen Bahili'yim" dedi.
"Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü" dedi.
"Ya Resulullah! Senden ayrıldığım günden beri yemek yemedim; yalnız geceleri yedim." Cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selem:

"Kendi kendine işkence yapmışsın. Sabır ayında (Ramazan) tamamıyla, diğer ayların her birinden birer gün oruç tut" buyurdu.

忘a Resulullah, günün sayısını artır. Zira bundan fazla tutmağa gücüm yeter" dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem:
"O halde her aydan ikişer gün oruç tut" dedi.
"Biraz daha arttır ya Resulullah" dedi.
"Her aydan üç gün" dedi.
"Daha artır ya Resulullah" deyince.

"Recep, Zilka'de, Zilhicce, Muharrem aylarında üçer gün oruç tut, kalan günlerde iftar et." Emrini üç defa tekrarladı ve üç parmağıyla işaret etti. Onları yumdu, sonra bıraktı. (5)

Regaip gecesi kılınacak namaz.
-------------------------------------
Regaip gecesi; Recep ayinin ilk Cuma gecesi kılınacak olan bu namaz 12 rekat tır. Akşam ile yası arasında kılınabileceği gibi yatsıyı kıldıktan sonra imsak vaktine kadar ki herhangi bir zamanda da kılınabilir.

Her rekatta fatihadan sonra üç "Kadr" suresi ile on iki adet de ihlas suresi okunur. Her iki rekatta bir selam verilerek on iki rekat tamamlanır.
On ikinci rekatı kılıp selam verdikten sonra, yerinden kalkmadan yetmiş kere:
"Allahümme salli ala Muhammedini'n, nebiyyi'l, ümmiyyi ve ala alihi" denilir. Sonra secdeye varılır. Secdede de yetmiş kere:
"Sübbühün kuddüsün Rabbü'l, melaiketi ve'r睦ühi" denir. Sonra secdeden kalkılarak ettahıyyata oturulur ve yetmiş kere:

"Rabbi'ğfir ve erham ve tecavez ta'lemü" dedikten sonra tekrar secde edilir. Secdede yetmiş kere:

"Sübbühün kuddüsün Rabbü'l, melaiketi ve'r睦ühi" dedikten sonra isteklerinizi Alemlerin Rabbine arz edin. (6)
Perşembe gününü oruçlu geçirdikten sonra, akşamda bu namazı kılmanın fazilet ve makbulıyeti pek fazladır. Bu namazı kılmayı Rabbimiz nasıp eder inşallah...

Recep Ayı namazı
Recep ayı içinde otuz rekat namaz kılınır. Bu otuz rekatın on rekatı Recep ayının ilk on günü içinde kılınır.
İkinci on rekatı da ikinci on günü içinde kılınır.
Üçüncü on rekatı da üçüncü on günü içinde kılınır.
Her rekatta fatiha okunduktan sonra üç kere ihlas suresi okunur, ihlası okuduktan sonra da üç kere de kafırun suresi okunur. Bütün rekatlar bu şekilde okunarak tamamlanır.
Bu namazın kılınma zamanı nafile namazların kılınacağı vakitlerdir. Belli bir vakti yoktur. (7)

RECEP AYI GİRDİĞİNDE YAPILACAK OLAN DUA
-------------------------------------------------------
Okunuşu: "Allahumme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan"
Açıklaması:

"Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır." Amin!..
Üç ayların ilki olan recep ayı girdiğinde bu duayı sıkça yapalım, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu duayı yaparlardı ve ümmetinin de yapmasını istemiştir.

Dipnotlar:
------------
1泡bdülkadir Geylanî, Gunyet'üt Talibîn, ter.: Abdulkadir Akçiçek, İstanbul: Sağlam Kitabevi, 1991, s. 547.
2訪ur'anı Kerîm, 9/36.
3烹uhari, savm 53; Müslim, Sıyam 179, (1157); Ebu davud, savm 55, (2430)
4萌unyet'üt Talibin, Abdulkadir Geylani, Sağlam Kitabevi, Ter: Abdulkadir Akçiçek 1991, sh.551
5 Riyazü's亡alihin, Ter:Kıvamüddin Burslan, Hasan Hüsnü Erdem, Emek Matbaa. Cilt 2, sh.506 (Hadisi, Ebu davud rivayet etmiştir)
6 İhyau Ulumi'd縫in\ Bedir Yayınları, ter: Ahmed sedaroğlu 1974 cilt. 1 sh. 555
7 Gunyet'üt Talibin, Abdulkadir Geylani, Sağlam Kitabevi, T

Mck

   

SABAN AYI IBADETLERI
Ana Ve Baba

  • トhnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen