Kadir Gecesi

#1 von Z.Hoca ( Gast ) , 22.08.2012 10:52

KADİR GECESİ
1- Biz onu (Kur'ân-ı) Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
3- Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için inerde iner.
5- Esenliktir o, ta Tan yeri ağarıncaya kadar.
BU SÜREDEKİ MAKÂSİD-Î İLÂHİ VE ÇIKAN HÜKÜMLER:
1- Vahyin varlığı ve Hz. Muhammed (s.a.v)'in Peygamberliği isbat
edil-miştir.
2- Kaza ve Kader inancı getirilmiştir.
3- Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğu açıklanmıştır.
4- Kur'ân-ı Kerîm, Ramazan ayında ve kadir gecesinde inmeye başla-mıştır.
5- Kadir gecesinda çok tevbe istiğfar yapıp,Yüce Allah'a o gece daha çok
ibadet edilmesine teşvik edilmiştir.
BU GECENİN KADİR GECESİ OLMASINA
SEBEB OLAN ŞEYLER:
1- Kurânın bu gecede nazil olması.
2- Vahyin bu gece başlamsı.
KADİR GECESİ SELAM GECESİDİR:
1 - Meleklerin müminler için dua ve selamları çok olur, bu gece.
2- Âfet ve korkulardan selâmet ve necat bulur, bu gece.
3- Tâbi âfetlerden ve musibetlerden salim ve selâmet bulunur, bu gece.
4- Alemde barış gecesidir, bu gece.
BU GECE ÜMMETİ MUHAMMEDE NİÇİN VERİLDİ?
1-Benî İsrâilden bir adam, Allah yolunda silahı ile beraber bin ay cihad
etti. Bu olaya Sahabe hayret etti. Kendi amellerinin azlığından
bahset-tiler. Bu sûre indi.
2-Benî İsrâilden dört adam, Allaha seksen sene ibâdet ettiler. Sahabe
bunada hayret ettiler ve Allah kadir sûresini inzal etti.
3-Peygamberimiz (sav) ümmetinin ömürlerini öğrendi ve üzüldü.
Şöyle duâ etti: "Yarabbi! Geçmiş Peygamberlerin ümmetlerinin ömürleri uzun,
amelleri çok. Benim ümmetimin ömürleri kısa, sana onların yaptığı ibâdet
mertebesine muvaffak olamıyorlar", dedi ve Allah bu sûreyi şerîfeyi
gönderdi.
KADİR GECESİ HAKKINDA HADİSLER:
1-"Kadir gecesini 27 gece arayın" (Tirmizi)
2-Her kim kadir gecesine inanarak ve sevabını Allah'tan bekliyerek kâim
olur ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır (Buhari ve Müslim)
KADİR GECESİ NE ZAMANDIR?
1-Ramazan ayındadır( Bakara:185)
2-Gün ve gece olarak gizlenmiştir. Çünki insan senede bir veya birkaç gün
müslüman değildir. Bütün ömrü boyunca müslümandır.
HULASA KADİR GECESİ NASIL BİR GECEDİR?
01-Kadir gecesi: Kur'ân’da zikredilen bir gecedir
02-Kadir gecesi: Kendisinde Kur’â’nın nâzıl olduğu gecedir
03-Kadir gecesi: Senenin bütün gecelerinin imamıdır.
04-Kadir gecesi :Gözle görülmez, fakat müminlerin kalblerinde hayat bulur.
05-Kadir gecesi: İmtihan gecesıdir.
06-Kadir gecesi: Melekler yeryüzünü ve gökleri doldurur.
07-Kadir gecesi: Allah'ın Peygamberine ve ümmetine atası ve hedi-yesidir
08-Kadir gecesi: Melekler müminler için duâ eder ve selam verirler.
09-Kadir gecesi: İnsanlar şeytanın şerrinden selâmet ve emniyet bulurlar.
10-Kadir gecesi: Müminlerin camii ve mescidlerde toplanmasına vesile olur
11-Kadir gecesi: Hüküm ve hikmet gecesıdir
12-Kadir gecesi: Şeref ve azamet gecesidir.
13-Kadir gecesi: İzdiham gecesidir. Zira melekler ve ruh inerde iner.
14-Kadir gecesi Hakkında özel sûre inen bir gecedir.
15-Kadir gecesi: Vahyin başladığı, Peygamberimize risâletin verildiği,
"Oku" emrinin dünya insanlığına ültimatom olarak verildiği bir gecedir.
KADİR GECESİNİ NASIL İHYA EDECEĞİZ?
01-Mescidlerde ihya etmek mustehaptır.
02-En büyük Camii de ihya etmek daha da mustehaptır Zira Cemaat çok olursa,
Allahın rahmet ve bereketi daha çok iner.
03-Kadir gecesi için boy abdesti almak ve iftar yemeğinde az yemek
mustehaptır.
04-Güzel kokular sürünmek, yeni ve temiz elbiseler giyinmek muste-haptır.
05-Yatsı ve sabah namazlarını cemaatla camii de kılmak mustehaptır.
06-Bu gecede çok Kur'ân okumak ve tefekkür etmek mustehaptır.
07-Kadir gecesini ihya etmeye niyyet etmek mustehaptır.
08-Hayırlı şeyler yapmak, maddi yardım ve teberrûlarda bulunmak
mustehaptır.
09-Bol ve içten dua ve niyazda bulunmak mustehaptır.
10-Kazaya kalmış namazları kılmak, nafile namaz kılmak, mustehaptır.
11-Kabirleri ziyaret etmek ve geçmişlenmiz için dua etmek. Kur’an okumak,
mustehaptır.
12-Başta, anne ve baba olmak üzere, akrabayı-taallukâtı ziyaret etmek,
mustehaptır.
13-En önemlisi bol bol tevbe-istiğfar etmek, mustehaptır.
KADİR GECESİNİ İHYA EDERSEK NE KAZANIRIZ?
01-Allah, dünyanın afatından biz müslümanları muhafaza eder.
02-Geceyi ihya yapanın eseri, kişinin yüzünde belli olur.
03-Allah, o kimseyi sâlih kişilere sevdirir.
04-Ahirette, hüküm anında dili çözülür, veyahut dünyada konuşurken hikmetle
konuşur.
05-Allah, o kimseye dünya ve âhiret rızıklarını verir.
06-Allah, o kimseyi kabrinden yüzü bembeyaz olarak haşreder.
07-Ahirette hesabı kolay olur.
08-Sırât köprüsünü şimşek gibi geçer.
09-Amel defterini (Kitabını) sağ tarafından alır.
10-Kur'ân ve oruç ona şefaat eder.
11-Allah'ın rahmetini ve rızâsını kazanır.
12-Son nefesine kadar bu halını devam ettirir ise, Cennete dahil olur.
Kur'an-i Kerim'in inmeye basladigi Ramazan ayinin yirmi yedinci gecesi
Islam'da en kutsal ve faziletli gecedir.
Beşerin en faziletlisi Hz. Âdem'dir. Günlerin en faziletlisi (efendisi)
cuma günüdür. Ayların en faziletlisi Ramazan ayıdır. Gecelerin en
faziletlisi Kadir Gecesi'dir. Kadınların en faziletlisi de Meryem binti
İmrân'dır." [Deylemî, Firdevs, 1/135 (475)] buyurmuşlardır.
Sultanlar Sultanı Allah Teâlâ, Peygamberler Sultanı Hz. Muhammed
Mustafâ'ya, meleklerin sultanı Cebrâil vasıtasıyla, kitapların sultanı
Kur'an-ı Kerim'i, mekânların sultanı Mekke-i Mükerreme'de, ayların sultanı
Ramazan ayında ve gecelerin sultanı Kadir Gecesi'nde inzal buyurmuştur.
Kur'an'ın inzâli/inişi, insanın yükselişi içindir, esfel-i sâfilînden
a'lâ-yı illiyyîne. Kadir, mü'minin kulluğuyla sultanlık tâcı giydiği bir
gecedir. İçindeki Kur'an'ı ve kâinatı dışarı çıkarabilmekle insan,
mükemmelliğe ermiş olur, esas kadr ü kıymetini bulur. Çünkü insan, Kur'an
ve kâinat kitaplarının müşterek yazılımı gibidir; Kur'an, harflerden
müteşekkil bir insan, insan da ceset giymiş Kur'an'dır, küçültülmüş
kâinattır.
Kur'ân-ı Kerim'i idrakine tenzil ettirerek âyet âyet anlayıp günlük
hayatına hayat yapmak suretiyle, kendi mâhiyetine tohumlanmış derûnî
Kur'ân'ı âyet âyet filizlendirerek sâlih amel gülleri hâlinde hâricî âleme
yansıtabilen insan, Kur'ânî insandır ve o kemâl ufkunu yakaladığı aynı
zaman zirvesinde kendi şahsî Kadir Gecesi'ni de idrak etmiş olmaktadır.
Buna göre Kadir Gecesi, hilkaten varlığın sultanı insanoğlunun iradeten de
o sultanlığa liyakatini ispat ve ona istihkak etmesinin, hâsılı evc-i
kemâle ermesinin, erenlere karışmasının unvanı olmuş olur.
Her insan, Kadir Gecesi'ni idrakle kendi çapında bir sultan olma namzedidir
aslında. Zaman ise değeri bilindiği ölçüde değerlendirilir. Değerini bilmek
de, onun mahiyetini bilmekten geçer.
Kadir Gecesi'nin fazilet, kıymet ve ehemmiyeti birkaç yöndendir:
1. Kadir Gecesi; içinde Kur'an'ın indirildiği şân, şeref, mevki, değer,
itibar, haysiyet, hürmet, kıymet ve azamet gecesidir. (Bakara, 2/185;
Kadir, 97/1; Duhan, 44/1-2).
2. Kadir; bin aydan hayırlı (97/3), uğurlu, kutlu, mübarek bir gecedir
(44/3).
3. Kadir; her işle alakalı hüküm, hikmet ve takdir gecesidir (44/4-5;
97/4); kader gecesidir, kaderî toplantı gecesidir.
4. Kadir; meleklerin ve ruhun inişinden ve nurların yoğunluğundan bir
tazyik, sıkışma ve darlık gecesidir (97/4).
5. Kadir; silm, selam, saygı ve selamet gecesidir (97/5).
6. Kadir; bütün günahların bağışlandığı bir rahmet gecesidir (44/6-7).
7. Kadir Gecesi, üzerine Allah'ın yemin ettiği bir gecedir (Fecr, 89/1-4).
Bu hususiyetler, inanıldıkları nisbette sahibini ibadetlerinde seyrü
sülûkla urûc yaşatan mi'râçlar (manevî asansörler) mesabesindedir ki böyle
huzurullahta mi'raç buudlu ibadetlerden ise marifetullah, muhabbetullah ve
aşkullah hâsıl olur. Kadir Gecesi hiçbir geceye nasip olmayan en mükemmel
faziletleri kendisinde cem etmiş olmasıyla, câmi' bir gecedir, sultanlar
zirvesinin yapıldığı bir zaman dilimidir. Lisan-ı hâliyle de insana bir
misal olmakta, ideal aşılamaktadır: olacaksan, olabileceğinin en
mükemmelini ol! demektedir.
Peygamber Efendimiz, Ramazan'la birlikte kullukta maratona koşardı. Son on
günde ise depara kalkar ve Kadir Gecesi'nde kendi rekorunu kırardı. Öyle de
Peygamber'ini seven her mü'min, Ramazan'ın son on gününde Kadir Gecesi'nin
peşinde bütün cühdüyle, var gücüyle, iradesini ve kalbini ortaya koyarak
ibâdât ü tââte koşmalı, kulluğuyla mi'râç yapmaya bakmalıdır. Çünkü Kadir
Gecesi'nin kadri en güzel, kullukta mi'râc ile bilinebilir.
Kadir Gecesi'nin bilinmeyen fazileti
Kadir Gecesi, 24 saat sürer; fazileti sadece gecesi ile sınırlı kalmaz,
gündüzünü de kuşatır. Kadir Gecesi'nin gündüzünü diğer günlerden daha çok
dua ve ibadetle geçirmek sünnet, bütün Müslümanların sorunları için çare
duasında bulunmak ise müstehaptır.
Kadir, sadece bir gece midir, yoksa gündüzüyle beraber tam bir gün müdür?
"İslam uleması, Kadir Gecesi'nin gündüzünün de gecesi gibi faziletli olup
olmadığı hususunda farklı görüşler serdetmişlerdir. İmam Şa'bî: "Kadir
Gecesi'nin gündüzü de gecesi gibi (faziletli)dir." demiştir. Belki de bunun
sebebi, âyette 'gece'nin zikredilmesiyle gündüzlerin de anlaşılmış
olmasıdır. Bir kimsenin, iki gece itikafa girmeyi nezretmesi halinde, bizim
bu kimseye, o iki gecenin gündüzünü de itikafta geçirmesini gerekli
görmemiz, işte böyle bir anlayışa dayanır. Çünkü Cenab-ı Hak, "Gece ile
gündüzü birbiri ardınca getirendir..." buyurmuştur. Bu, "Gece, gündüzün;
gündüz de gecenin yerini tutar, onun peşinden gelir." demektir." (Razi,
Mefatihü'l-Ğayb, 23/282-283). Kısaca: Kadir'in gündüzü de gecesi gibi
faziletlidir.
Kadir Gecesi, 24 saat sürer; fazileti sadece gecesi ile sınırlı kalmaz,
gündüzünü de kuşatır. Şöyle ki: Ebu'l-Alâ Mevdûdî, Tefhîm'inde Kadir
Sûresi'nin: "Ta fecrin tulûuna kadar (tan yeri ağarmaya başlayana değin)
selam vardır..." (97/5) âyetinin tefsirinde, Arapçada "gece" ifadesinin
çoğu zaman gündüzü de kapsadığını söylemiş, bu kaideden hareketle, Kadir
Gecesi'nin Mekke boylamından başlayarak batıya doğru intikal ede ede en son
yine Mekke'de sonlanacağını, dolayısıyla da Kadir'in tam bir gün olduğunu
belirtmiştir. Buna göre dünyanın herhangi bir yerinde Kadir Gecesi
yaşanırken, diğer taraflar da gündüzünün faziletinden istifade
etmektedirler.
Kadir Gecesi'nin gündüzü de şerefli, değerli, faziletli ve kadri yücedir.
Efendimiz'in ihbârıyla, gündüzleri de geceleri gibi mübarek olan dört
geceden birisidir: "Dört gece, gündüzleri gibi; dört gündüz de geceleri
gibi (mübarek ve mukaddes)dir. Allah, o günlerde yemin edenleri
yeminlerinde sadık çıkarır, insanları (ateşten) âzâd eder ve o vakitlerde
(hayr ü mükafaat, sevab ve hasenat adına) çok büyük şeyler lutfeder ki o
günler: 1. Kadir Gecesi ve sabahı/gündüzü, 2. (Kurban Bayramı'nın) arefe
gecesi ve sabahı/gündüzü, 3. Şaban ayının ortanca gecesi ve sabahı/gündüzü,
4. Cuma gecesi ve sabahı/gündüzüdür." buyurmuştur [el-Müttekî,
Kenzü'l-Ummâl, 12/144 (35214) - Deylemî'den-].
Kadir Gecesi'nin gündüzünde de gecesi gibi dua ve ibadet ile mücahede
sünnettir. İmam Şafii "El-Kadîm"inde de, "Ben, Kadir'in gündüzünde (amelî)
cehd göstermeyi tıpkı gecesindeki gibi müstehap görüyorum." der. Bu, aynı
zamanda Ramazan'ın son on günün bütününde, gecesinde ve gündüzünde gayret
göstermenin müstehap olmasını gerektirir.
Nitekim Allâme M. Hamdi Yazır'ın nihâî kanaati şudur: "Böyle bir gecenin
sabahı ise sırf hayır ve selamet olacağı öncelikle sabit olur. Yani burada
hayır ve selamet mânâsına göre "hatta" gayesinde ters anlamı (mefhum-ı
muhalif) yoktur. Hatta gece mefhumuna göre iskat-ı maverâ (dışındakileri
düşürme) ifade ederse de asıl sözün sevk edildiği hayır ve selamet anlamına
göre iskat (düşürmek) için değil, hükmü uzatmak içindir. Çünkü "Ağardığı
zaman sabaha and olsun." (Müddessir, 74/34) ve "Kuşluk vaktine and olsun."
(Duhâ, 93/1) kasemlerinden de anlaşıldığı üzere fecrin doğuşu ve sabahın
ağarması ve duhâ/kuşluk vaktinin yayılması âdet olarak bir işaret
delilidir. Nitekim Râzî'nin nakli üzere bu gecenin gündüzünü takip etmesini
istemesi meselesinde İmam Şa'bî demiştir ki: Evet gündüzü de gecesi
gibidir. (...) Kadir Gecesi'nin gündüzünde de gecesi gibi dua ve ibadet ile
mücahede sünnet olur. Ki bunda çeşitli mütâlaalar sebebiyle meydana gelen
farklılıklar da ortadan kaldırılmış olur. Zira bilinmektedir ki yer
üzerinde bir yerde gece olurken, diğer bir yerde gündüz olur. Her iklimde
bulunan kendi gecesini ihya etmek suretiyle aynı hayır ve selametten
faydalanırsa da gündüzüyle beraber hesap edilmesi, icabet için daha
ihtiyatlı demektir." (Yazır, Hak Dini, 9/346-348, 349).
"Kadir Gecesi'nin gündüzünü de tıpkı gecesi gibi değerlendirmek büyük
sevaptır. Böyle yapılırsa mübarek gecenin ruhlara aktardığı mânevi ışığın
izleri Müslümanların kalplerinde derinden hissedilecektir." (Prof. Dr.
Hüseyin Algül, Mübarek Gün ve Geceler, s.25). Kadir Gecesi'nin gündüzünü
dahi diğer günlerden daha çok dua ve ibadetle geçirmek sünnet, bütün
Müslümanların sorunları için çare duasında bulunmak ise müstehaptır
(Nevevî, el-Ezkâr, s.163).

Kadir gecenizi tebrik ederim.

Z.Hoca

   

Evliya Kimdir?
Bayramin Sünnetleri

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank! .adobbreit { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; }.nadmsg { background-color: #DFF6EC; border:1px solid #46d6fa !important;}.adsseite { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; } }
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen