ARS'IN GÖLGESINDE BARINACAK YEDI INSAN

#1 von ZAFER hOCA ( Gast ) , 14.03.2012 09:34

Aşağıdaki e-posta size "Muderrisim Forum sayfası" yöneticisi tarafından
gönderildi. Eğer bu e-postanın spam olduğunu düşünüyorsanız veya
içeriğinden rahatsız olduysanız lütfen alttaki e-posta adresini kullanarak
mesaj panosunun webmasterı ile iletişime geçin:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ARŞIN GÖLGESİNDE BARINACAK
YEDİ MUTLU İNSAN
Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah Teala, yedi insanı,
arşının gölgesinde barındıracaktır:
1-Adil devlet başkanı,
2-Rabbına kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç,
3-Kalbi mescidlere bağlı müslüman,
4-Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için
olan iki insan,
5-Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine "Ben Allah'tan
korkarım" diye yaklaşmayan yiğit,
6-Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren
kimse,
7-Tenhada Allah'ı anıp göz yaşı döken kişi."[1]
Açıklamalar:
Yedi mutlu kişiyi ya da yedi güzel adamı tanıtan hadîs-i şerifte öncelikle
üzerinde durulması gerekli bir iki ifade bulunmaktadır. Bunlardan birisi
"zıllullah= Allah'ın gölgesi" ifadesidir. Allah Teala'nın gölgesi
olamayacağına göre, bundan maksat, ya Kabe'ye "beytu'llah = Allah'ın evi"
denilmesi gibi bir şereflendirme veya arşının gölgesi yahut Allah Teala'nın
sağlayacağı bir güvenliktir. Nitekim hadîs-i şerifin bazı rivayetlerinde
açıkça "Allah, onları arşının gölgesinde barındıracaktır" buyurulmuştur.
Bütün bu ifadelerle Allah Teala'nın o kullarını, ahiretteki sıkıntılardan
rahmetiyle koruyacağı anlatılmaktadır.
Öte yandan Allah'ın gölgesinde barınacak insanlar sadece bu yedi sınıftan
ibaret değildir. Zira başka hadislerde önemli niteliklere sahip bazı
kişiler daha sayılmıştır.[2] Bu hadiste yedi kimsenin zikredilmiş olması,
diğer rivayetlerde zikredilen bahtiyarları bu mutluluktan asla mahrum
bırakmaz.
Bu yedi sınıf insanı ayrı ayrı tanıtmadan önce bir hususa daha işaret
etmemiz uygun olacaktır. Ahirette, Allah'ın himayesine kavuşacakları
bildirilen insanların vasıflarına şöyle bir göz atılınca, her birinin,
büyük güçlükleri göğüslemiş, hemen hemen aynı seviyede "zor"u başarmış
kimseler oldukları, hepsinin bir çok dahilî ve haricî manilere rağmen,
soylu bir mücadele vermiş oldukları anlaşılmaktadır. Yani hepsinin ortak
özelliği, kullukta sevgiye dayalı kahramanlıklarıdır. Ödülleri de ona
göredir: Kıyametin o dehşetli ortamında ilahî koruma altında olmak...
Şimdi hadisimizin haber verdiği yedi güzel insanı tek tek kısaca tanıyalım:

Adil devlet başkanı. Müslümanların yönetimini üstlenmiş kişi demektir.
Müslümanlar dünyada onun himayesinde, bir başka ifadeyle gölgesinde
bulunmuşlardır. Bu sebeple böyle bir yöneticinin ahirette göreceği karşılık
da yaptığına uygun olarak ilahî koruma altında olmaktır. Adil devlet
başkanı, diğerlerinden üstün olduğu için birinci sırada zikredilmiştir.
Çünkü devlet başkanının himayesi onların hepsini içine alır.
Allah'a kulluk içinde serpilip büyüyen genç. Gençlik yıllarını
namazlı-niyazlı dindar bir çizgide geçiren genç, nefsini Allah'ın
emirlerine muhalefetten korumuş, heva ve heveslerin, şehevî duyguların,
gemlenmesi güç arzuların etkisine karşı koyup kulluğa sarılmıştır. Bu,
ondaki derin Allah saygısının delilidir. Zira Allah'ın emirlerine sarılıp
günahlardan kaçınmak büyük bir fazilettir. Hele bu, gençlik yıllarında
gerçekleştirilmişse, her türlü takdirin üstündedir.
Kalbi mescidlere sevgi ile bağlı müslüman. Kalbi sanki mescide asılmış
kandil gibi, sürekli mescidle ilgili olan, mescidlere devamda kusur
etmeyen, Allah'ın evi demek olan mescidleri ve oralarda bulunmayı seven
kişi, mescidlerle ilgilenmek suretiyle Rabbine olan sevgisinde
devamlılığını göstermiş demektir. Bunun karşılığı olarak da ahirette arşın
gölgesinde barındırılacaktır.
Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları ve ayrılmaları Allah için olan
iki insan. Allah rızası için birbirlerini seven, başka hiçbir maksat
taşımayan, bir araya gelmeleri Allah için, şayet ayrılacaklarsa ayrılıkları
yine Allah için olan yani bir arada iken de ayrı iken de Allah için
duydukları sevgiyi muhafaza eden iki insan, sanki bir anlamda yekdiğerini
Allah'ın emirlerine muhalefetten korumaktadır. Zira mü'min mü'minin
aynasıdır. Onların bu birbirlerini Allah için sevmeleri ve dostluklarım bu
çizgide birbirlerine yardımcı olarak geçirmeleri, ahirette her ikisinin
birden ilahî koruma altına alınmaları ile ödüllendirilecektir. O halde
sevgimize ve sevdiklerimize bu açıdan iyice dikkat etmeliyiz.
Güzel ve mevki sahibi bir kadının gayr-i meşru davetine "Ben Allah'tan
korkarım" diye yaklaşmayan yiğit. Böylesine bir davete içinden veya açıkça
"Ben Allah'ın emrine muhalefet etmekten, veya O'nun azabından ve gazabından
korkarım" diyerek yaklaşmayan, nefsini koruyan kişi gerçekten büyük bir
yiğitlik göstermiştir. "Allah'tan korkan kurtulmuştur" müjdesi gereği onun
da ödülü ahiretteki sıkıntılardan kurtulmaktır. Bu husus, her türlü gayr-i
meşru kadın-erkek ilişkilerinin kitle iletişim ve haberleşme vasıtalarıyla
yaygınlaştırılmaya çalışıldığı günümüzde çok daha büyük önem arzetmektedir.
Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren
kimse. Allah için verdiği sadaka ve yaptığı iyilikleri mümkün olduğunca
gizli yapan, gösteriş ve riyadan uzak kalmaya çalışan kimse, Allah'ın
rızasını her şeyin üstünde tutmuş demektir. Bunun karşılığı da, ahirette
ilahî korumaya mazhar kılınmak suretiyle o kişinin faziletinin açığa
çıkarılmasıdır. Bu, gibta edilecek bir durumdur.
Tenhada Allah'ı anıp göz yaşı döken kişi. İnsanlardan ve gözlerden uzak,
kimsenin bulunmadığı ortamlarda Allah'ı anarak gözlerinden sevgi yaşları
dökülen kimse, çoğu insanın başaramadığı bir kulluk çizgisini yakalamış
demektir. Onun bu samimi ve gizli kulluğunun karşılığı da mahşer yerinde
ilahî koruma altına alınmak suretiyle, herkesin gözü önünde
ödüllendirilmesidir. Böyle bir ödüllendirmeyi kim istemez. Yüce Rabbimiz
cümlemize nasip eylesin.
Hadisten Öğrendiklerimiz:
1.Allah Teala, kullarının sadece kendi rızasına yönelik amellerinden hoşnud
olur ve onları, kimseden yardım görme imkanının bulunmadığı yerde
himayesine alır.
2.Hadîs-i şerifte sayılan yedi sınıf insanın vasıflarıve yaptıkları, örnek
alınacak üstün nitelikli işlerdir.
3.Her güzel ve makbul işin temelinde, sevdiğini Allah için sevmek gibi bir
üstün meziyet bulunmaktadır.
4.Gönülleri Allah sevgisi, Allah için sevme, Allah için buğzetme duygusuyla
diri tutmak lazımdır.
----------------------------------
[1] Buhari, Ezan 36, Zekat 16, Rikak 24, Hudüd 19; Müslim, Zekat 91. Ayrıca
bk. Tirmizî, Zühd 53; Nesaî, Kudat 2
[2] Mesela bk. Müslim, Zühd 74, Birr 38; Tirmizî, Büyü' 67; îbn Mace,
Sadakat 14


Zafer Hoca

ZAFER hOCA

   

Kalbi Güzel Olmak
L.Dogan

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank! .adobbreit { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; }.nadmsg { background-color: #DFF6EC; border:1px solid #46d6fa !important;}.adsseite { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; } }
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen