Peygamberimizin Dilinden 40 Sual - 40 Cevap

#1 von mck ( Gast ) , 26.10.2016 16:19

Peygamberimizin Dilinden 40 Sual - 40 Cevap

Alemlerin Yaratanı’na Hamd-ü Sena, ve a`li ve ashabına yaratılmışların en hayırlısına Salat’ü-Selam olsun.Ey İslama inanan Okuyucu!
Bu kitabın müsannifi, bize kadar nakil olunan rivayetlere göre der ki;

Efendimiz Hatem-i Enbiya Muhammed Mustafa (s.a)'e Cebrail vasıtasıyla Kur'an geldiğin de, halkı ve kavmini davete ilk önce kadınlardan Hz.Hatice ile, başladı.

Hz.Hatice daveti kabul edip, hemen imana geldi. Sonra erkeklerden Hz.Ebu Bekir-i davet etti, oda iman eti. Gençlerden Hz. Ali’yi davet etti , o dahi iman etti. Sonra diğer insanları davet etti.
Daha sonraları kırkıncı Müslüman olarak, Hz.Ömer de iman etti. Ondan sonra Harem’e gidip orada Bilal’e ezan okutturdular.

İlk defa Namazı âşikara kıldılar. Dini İslam’i âşikara davet ettiler. Sonraları İslam dinine rağbet ile talib olanlar çoğaldı. Kafir ve müşrikler mağlup oldular, kahroldular. Buna karşı koyamayacaklarını anlayınca, civar ülkelerden yardım istediler. Yemen’den alimler, inkarcı ve Hıristiyan, Yahudi alimleri geldiler. Bu alimlerle birlikte Yahudi bilgini olan Abdullah bin Selam’e gittilerVe Ona;

Mekke`de MUHAMMED diye biri çıktı,halkı dininden döndürüyor, nübüvvet davası güdüyor. Kendi dinine inananlar çoğalıyor, dediler. "Eski dinler nesh oldu, simdi benim dinim hak diyor" diye şikayet ettiler.

Abdullah bin Selame (r.a) dedi;

Eski(kitaplarda yazılı) mesturdur ki; "Ahir zaman da Muhammed isimli Peygamber gelecektir."
Bütün peygamberlerin sonuncusu ve en hayırlısı olacak, dini, Hak olacak. Dini ta mağripten meşrıka yayılacak, Onun hükmü kıyamete kadar geçerli olacak“.

Onlar dediler ki;

“Bu Muhammedin, o Muhammed olduğu ne malum ?, gidelim onu imtihan edelim" dediler.
"Kitaplarımızda olan müşkil ve muhtelif soruları, ona soralım. Vaktaki İsa (a.s) ve Musa(a.s) bu soruların cevabını bilmiştir, oda bilirse gerçek peygamberdir”, dediler.

Bu soruları eski kitaplardan istihrac ettiler(aldılar) ve gelip kendisine sordular.
Peygamberimiz var gücüyle şu iki ayeti okudu :"Ma’kane Muhammedun eba ehadin minricalikum." ilah.... Ahzab,40

"Muhamed(a.s)sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Lakin Allah’ın Rasulüdür ve
ve Peygamberlerin sonuncusudur ve Allah(c.c) her şeyi tamamen bilendir." İkinci ayette: "Huvellezi rasulehu bil hud ve dinul hag li yuzhirahu alettdini kulli ve kefa billahi şehidan Muhammedun Rasullullah" (Fetih,28)

"Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini doğruluk rehberi Kur’an
ve hak dini ile gönderen O’dur. Şahit olarak Allah(c.c)dir."

Gelenlerden bazıları Müslüman oldu, bazıları ise "Kitaplarımızdan çıkardığımız şu soruları alimlerimiz cevap vermekten acizdir, ahir zamanda gelecek Muhammed(a.s) sen isen cevabın verirsin, eğer cevap veremezsen bu peygamberlik davandan vazgeç" dediler.

Bunlara cevap vermeden önce Cibril (a.s) peygamberimizi yanına geldi ve;

"Üzülme Hak Subhanehu Teala beni sana gönderdi, bu kafirlerin suallerinin cevabını sana öğreteyim ki, cevaplarını verip cümlesi iman etmiş olsunlar ve Hak Peygamber olduğun hak ve
zahir olsun" dedi.

Peygamberimiz çok sevindi ve secde-i şüküre kapandı ve sonra onlara: "Cevabını verirsem iman edecek misiniz?" dedi ve onlarda;

"Cevabını verirsen senin ümmetin oluruz " dediler.

Orada bulunanlarda bu olaya şahit oldular. Onlar ilk sorusunu sordular.
Kırk Soruya Peygamberimizin Verdiği Kırk Cevap;


1.

BİRİNCİ SUAL:

Ya Muhammed!

Bu alemin yaratılmasından haber ver,nasıl ve kaç günde yaratıldı?

Efendimiz (a.s) cevap verdi;

"Hak Teala Sübhanehü bu alemi altı gün de yarattı. İlk günü Pazar sonuncu günü Cumadır.
Yani Pazar ile Cuma arasında yarattı. Pazar günü gökleri Pazartesi Ay ve yıldızları Salı günü yerdeki ve denizdekileri ve gökteki melekleri yarattı. Çarşamba günü yerleri ve mahlukatın rızklarını taksim etti.

Ayet:"ve kaddere fiha ekvateha fi arbeati eyyamin sevaen lissailin"

Perşembe günü Cenneti ve Hurileri ve her çeşit nimetleri yarattı. Cuma günü Hz.Adem babamızı ve Havva annemizi yarattı ve aynı gün Melek ve Cinlere ona secde etmeyi emreyledi. Cumartesi günü her şey tamam olmuş, yaratma olayı bit-temam gerçekleşmişti.

Ayet "Velekad halaknessemavati vel erda vema beynehuma fi sitteti eyyam vema messena millugub" "Bu Cihanı altı günde yarattım." (Kaf 38)

Bundaki hikmet;

Kullarımda bir iş yapacakları zaman, acele etmeyeler. Yaptıkları işi bit-temam ve mükemmel yapsınlar Bu sebepten Efendimiz (s.a.) buyurdular;

"El-aceletü mineşşeytan vet-te`enni minerrahman"

"Acele etmek Şeytan dan, düşüne düşüne yavaş yapmak Rahman dandır.“

Beyt;

İvme kim melamet gösterir, sabır kıl, kim hem selamet gösterir.

2

İKİNCİ SUAL:

Ya Muhammed!

İlk önce yaratılan şeyler(varlıklar)den haber ver.

Fahr-i Kainat Efendimiz buyurdular;

İlk önce kemali kudret ile bir cevher yarattı ki, onun madeni yeşil Zebercedden Onun büyüklüğünü Allah'tan başka kimse bilemez. Rabb-i Teala ol cevhere bir nazar kıldı. Ol nazarın heybetinden cevher titredi. Cevher su oldu. Su mevc’e geldi, kaynadı, kaynayan deniz oldu.
Buharlar gökte bulut haline geldi. Hak Teala o bulutları yedi tabaka olması için emreyledi. Bu buharlı gök tabaka yedi bölüğe ayrıldı..

Hak Teala bu yedi tabaka buhardan yedi kat göğü yarattı. Her birinin kalınlığı(mesafesi) beş yüz yıllık yol.

Ayet;

"Elem yeralllezine keferu ennessemavati vel-erda kaneta retgan fefetahnahuma vecealna min-elmai külle seyin hay efela yüminun"

daha sonra hak Sübhan bir feriştah(melek)yarattı ve ona emretti; iki ellerini boynundan yukarı kaldırıp elinin biri meşrıktan diğerini mağripten yana olmak suretiyle tut.

Şu anda yedi kat gök ve yerleri o melek tutmaktadır, Kıyamete değin o melek bu vazifeyle görevlidir, feriştahın ayakları göğe doğru yükseldi . Ayakları havada kaldı. Hak Teala hemen Cennetten onun ayağının altına kızıl yakuttan sahra getirdiler ve ayaklarının altına koydular, feriştahın ayakları sabit oldu.

Yakuttan olan Sahra da Havva da muallak(asılı) kaldı. Hak Teala Cennetten bir Öküz suretinde varlık gönderdi. O varlığın dört bin ayağı vardı.Bunca varlıkları o öküzün iki omuzlarının üzerine koydular. Bu defa da o varlığın ayakları da havada muallak kaldı. Bu defa Cennetten bir kumkuma gönderdi onun büyüklüğü beş yüz yıllık yol mesafedeydi.

O kumkumayı öküzün ayağının altına kodular. Kumkumanın da ayağı havada muallak kaldı.
Hz. Allah kemali kudretinden bir balık yarattı.

O balığın adı LUTIYA'dır. O balığın sırtına kumkumanın ayağını yerleştirdiler, Kumkuma sabit oldu. Ancak Balık hava da kaldı. Bu o balıktır ki hak teala Kuran-ı Mecid'de

"Nun vel kalemi vema yesturun"

Menakib:

İsa a.s.dua etti, ilahi ne alemdedir. Balığı bana göster. İsa a.s. ve Deniz kenarına var.

Orada bir acayip şey müşahede edeceksin dedi. Bunun üzerine o deniz kenarına vardı.
Denizden bir balık başını dışarı çıkardı. Balık göğe doğru yükselerek gözden uzaklaştı.
Tam dört gün de ancak balık gözden kayıp oldu. Başka bir rivayet de bu olay kırk gün diye geçer.
Allah c.c. bu Balık gibi tam günde yetmiş bin Balık gıdası yaratırım. İsa a.s. hayretten bayıldı. Akli başına ilk geldiğinde su duayı okudu. "Subhan el-melik-il Cebbar-el Vahid-ül gahhar" ol Kumkuma yi Balık arkasına koydular.

O Balık halka oldu,ta ki kuyruğu ağzına geldi. Yedi kat gökleri ve yedi kat arzı, arşı, kürsiyi ve levh ve kalemi onun arkasın da kaldı.

Hak teala kudretinden bir deniz yarattı. O Balık denizde karar kildi,o deniz muallak kaldı.
Denizin altına havayı yarattı, ta ki o Havva üzerine karar kılsın,ta kıyamete kadar bunları havva götürse gerektir, biiznillahi teala..


3

ÜÇÜNCÜ SUAL:

Ya Muhammed!

Göklerden ve göklerdeki mahluklardan haber ver.
Allahü teala yedi kat gökleri neden yarattı, isimleri nedir?
Feriştehlerin tesbihleri nedir?


Cevap:
Fahr-i Kainat cevap verdi;

Hak Sübhanehü Teala gökleri buhar dan yarattı.

Birinci kat Sema; Adı Bergia'dır. Devamlı secdededir. Ulularının adı İsmail’’dir.Başka bir rivayette de Raid'dir. Gayet ulu ve heybetli melektir. Bulut ve yağmurlar ile vekaleten görevlidir. Hiçbir bölge ve vilayete onun izni olmadan bir damla yağmur dahi yağmaz.

Tesbihleri "Sübhane zil-mülki vel-meleküt "dür.

İkinci kat sema has Gümüşten yaratıldı. Adi Gaydumdur. Feriştehler Rükudadır.

Tesbihleri; Sübhane zil-izzeti vel-Ceberut. Ulularının adi Mikâil’dir.

Bir kısım melekler vardır ki, adları Haim’dir.Yarisi od(ateş)dan, yarısı kardan yaratılmışlar. Birbirlerine zarar vermezler.

Ol Feriştehler(Melekler)in Tesbihi;
"Sübhane men ellefe beyne Selcin ve Narin kema ellefe beyne ibadik"

Eğer şüphen varsa Yıldız kurduna nazar eyle, ta ki sıddıklardan olasın.

Üçüncü kat Gök: Kızıl Yakutdandır. Adı Ma`un’dur. Feristehlerin cümlesi kıyam, rükuda ve secdededir.

Tesbihleri;

Sübhanelmelik-il kuddüs rabülmelaiketi ver-ruh Ulularinin adı Safda`il dir.

Dördüncü Kat Sema:

Madeni kızıl altındandır.Adi Hakuradır. Feriştehleri kıyam da ve rükudadır.

Tesbihleri;Sübhanelhayyillezi layemut. Ulularının adi;Arkalundur.

Beşinci kat Gök ak İncidendir. Adi M a u n dur.

Feriştehlerin tesbihi; Sübhanelmelikilkuddüs rabbülmelaiketi verruh
Ulularının adı;Asfa-ildir.

Altıncı kat göğün madeni; Sari Yakuttandır. Adi Raka`dır.
Feriştehlerin tesbihleri;Sübhane rabbi külli seyin halikuh

Yedinci kat göğün madeni;

Nurdan parlaktır. Adi:Aribadır.
Feristehlerin tesbihi;Sübhanallahi-adede halkihi ve midade kelimatih
Ulularının adi;Rukiyaildır.

Yedinci katta bir çok melekler vardır ki; Onlara Kerrubiyyun derler. Onların adedini Allah dan başkası bilmez.Her biri ayrı surettedirler. Birbirine nazar etmiş değillerdir. Cümlesi ağlar haldedir. Ağlaşması Allah korkusundandır. Bu kıyamete değin böyle devam edecek.
Ağlaşmalarının sesleri bu dünya insanının kulağına erişse, insanlar hemen
ölürlerdi.

Onların avazlarını o gece mirac da karındaşım Cebrail as. ile yedinci kata vardığım de işittim.

Cebrail`e sordum,bu sesler nedir diye..O Kerrubiyler dir dedi.

Neden ağlaşırlar? dedim. Senin günahkar Ümmetlerin için ağlarlar, dedi. Taki Hak Teala onlara mağfiret ede.. Ve dahi yedinci kat da bir tür deniz vardır. Miktarı otuz yıllık yoldur.
Ol denizde dahi melekler vardır. Onların tesbihleri Hak Tealayı ağlatmaktadır.
Ta kıyamete kadar gelecek Ümmeti Muhammed için...


4

DÖRDÜNCÜ SUAL:

Ya Muhammed!

Ars ve Kürsinin sifatlarindan haber ver?

Efendimiz, Server-i Enbiya cevap verdi;

Hak Teala Arş ve Kürsiyi nurdan yarattı. Kürsinin azameti şöyledir;

Yedi kat yerler ve gökler anın yanında şifre gibidir.

Arsin azameti şöyledir;

Kürsü anın yanında bir sahra’da bir harman(bir ekin yığını) gibidir

Hak Sübhanehü Teala bir Feristeh yaratmıştır ki, ismi HARKAIL'dir. Bu meleğin on sekiz bin kanadı vardır. Bu melek bazen Arsın azametini görmek mülahaza eder. Hak Teala tüm esyanın sırrına vakıf olduğundan, o meleğe(HARKAIL)’e on sekiz bin kanad ihsan eyledi ve arsı gezmesini emreyledi. Toplam otuz altı bin kanadı ila uçarak arsı seyran eyledi.

Ücbin yil, kanatlarıyla pervaz vurdu,uçtu ve yoruldu.Tekrar uç diye emreyledi, tekrar uçtu. Bir o kadar daha uçtu.Yine yoruldu. Aciz oldu.Mütehayyir kaldı. Nazar etti gördü ki, dokuz bin yıl uçmakla henüz Arşın bir ayağına ulaşmamıştı.

Hacalet ve nedamet ile zarlık kıldı, Hak Teala’dan emir geldi. Ya Harkail!

“Eger kıyamete değin uçar isen dahi, Arşın ayağına erişecek değilsin”


5

BEŞINCI SUAL:

Hamele-i Arş dan haber ver? Ya Muhammed Arşı neyin üzerine koydu?


Server-i Enbiya efendimiz cevaben:

Hak sübhanehü teala evvel dört, azim ve heybetli melekler yarattı.
Her birinin dört yüzü vardı. Biri önün de biri ardında, biri sağın da biri solun da.
Her birinin suretleri türlü türlüdür. Apayrıdır birbirine benzemezler.
Hak sübhan ve tealanin dergahında onlardan mükerrem ve müşerref melaike yoktur.
Daha sonra Arşı yarattı. Bu azametli dört meleklerin boyunları üzerine arşı koydu.
Bundan böyle Arşı yüklenen bu meleklerin adi Hamele-i Arş oldu.
Bunların başları Arşın altındadır. Ayakları yedi kat yerden aşağıdadır.
Gerçeğini hak-tealadan gayrisi bilmez.
Karındaşım Cibril haber verir. Başlarının olduğu yerden ayaklarının olduğu yere kadar
iki yüz yetmiş yıllık yoldur. Başlarını önlerine eğmişlerdir.

Ars-i azimi boyunları üstünde götürmekteler. Hak sübhan ve teala cem-i meleklere emir eyledi ki; Her sabah iki melek iki nöbet varup bu meleklere selam vereceksiniz, biri sabah biri akşam. Zira bu melekler ars-i mecidi taşımaktadırlar.

Ellezine yahmilun el arsa vemen Havlehu yüsebbihune bi hamdi rabbihim ve yü`minune bih veyestagfirune lillezine amenu.


6

ALTINCI SUAL:

Arşin Horozundan haber ver.

Yedinci kat göğünde ne vardır ki, onun vücudundan yeryüzüne rahmet yağar?


Server-i Enbiya(s.a ) Cevaben buyurdu:

Hak sübhan ve teala yedinci kat kökte yeşil zümrütten bir Amud yaratmıştır. O Amudun üzerinde ak inciden bir kubbe yaratmıştır. Kubbenin üzerinde de Horoza benzer bir kus yarattı. Kendisi elvan cevahirdendi. O Kuşun beş yüz kanadı vardı. Her kanadın da amber ham dan bin yelek vardi.

Her yelek üzerin de yeşil yazı ile şu yazı yazılıydı.

1 Bismillahirrahmanirrahim
2.Lailahe illallah Muhammedürrasülüllah
3.Küllüseyin halikün illavecheh lehulhükmü veileyhi türce`un.

her ne vakit o kuş kanatlarını birbirine açar dünya da ehli cennet olanların üzerine hak tealanin nisan yağmuru gibi yağar. O kuş kanatlarını birbirine vurur kanatların yeleklerinden bin bir türlü sadalar(sesler) çıkar.

Şöyle ki;Cennetin ağaçları o an cümbüşe gelir. Budakları birbirine dokunup kuşun avazından cennete velvele düşer. Huriler cennetin kasırlarına ve köşklerin ve sehinsinlerin derecelerinden başlarını çıkarıp birbirine besaret ederler. Zira ümmeti Muhammedin namaz vakti oldu şimdi bizim ciflerimiz dünya da hak tealanin ibadetleri ile mesgul oluyorlar. Ayrıca o kuşa sana ne oldu ki, böyle garib davranışlardasın nida edersin diye hak tealadan nida gelir.

Kuş der ki; ilahi mümin kulların dünya da dünya da sana ibadet ile meşgul oldular onlara senden rahmet talep ederimde ondan der. Haktealanin hitabı izzeti gelir. Ey kuş kendi fazlı keremim den kullarımı beş kere rahmet nazarıma mustahak kıldım. Emir ettiğim gün de beş vakit namazı kılarlarsa ben onlara cehennem ateşini haram kıldım. Cennetin rahatlığı ve güzelliklerini onlara nasib ederim. Bu mükafatları işitince kuş sakinleşir.


7

YEDINCI SUAL:

Yedinci Sualin birden fazla sualden oluşmaktadır. Ya Muhammed!


a) Beyti-l Ma`mur’dan haber ver, nedir ve neden, ne maksatla yaratılmış,
şu an nerededir?


Serveri Enbiya Cevaben: Beyti-l Ma`mur Firdevs-i A`ala’da, kızıl yakutdan yaratılmış bir evdir.

Hak Sübhan Teala Adem Hz.’ni yarattığında meleklere besaret(müjdeler vererek) buyurdu ki;

“Ben yeryüzün de halife yaratacağım ”dedim, şuan ise o halifeyi yarattım, varın o’na secde edin, melekler gelip Adem (a.s)`e secde ettiler. Daha sonra Melekler Adem (a.s) mi Cennet’e götürdüler. Hak Teala Cennet’de Adem(a.s)’in vücudun dan Havva annemizi yarattı. Adem(a.s)e eş olsun diye. Daha sonra emir olundu.

Ya Adem!

Cennetin bütün nimetlerinden buğdaydan başkası,şarapları içecekleri sana helaldir. Burada sakin olun(yerleşin).

Ayet:Kulna ya ademü üskün ente ve zevcükelcenneh feküla minha regadan haysü si`tüma vela takraba hazihissecerate feteküna minezzalimin.

Ahir emir li-hikmetin, işin sonu bir hikmetten dolayı Hak Tealan’in menini unutup buğdaydan yedi. Bu sebepden Adem ile Havva’yı Cennetten çıkardı ve Dünya’ya indirdi. Adem (a.s.) Hindistan Serendib`e, Havva da Suudi Arabistan Ciddeye ..

Cennet ve oradaki nimetlerden mahrum oldular. Serendip dağlarında ağlamaya ve tevbe etmeye başladı. Öyle ki,Adem (a.s) ın zarlığından dağlar ve taşlar da ağlardı. Rivayete göre iki yüz yıl ağladı. Daha sonra Hak Teala Adem`in tevbesini kabul etti.

Ona merhamet ederek Meleklere emreyledi;

Gidin Firdevs-i A`la’dan Beyt-il Ma`amur`u yer yüzüne indirin. Onlar da Beyt-i Ma`mur`u yeryüzüne indirdiler. Bugünkü Ka`abe’nin yerine koydular. Beyt-i Ma´mur`un iki kapısı vardı. Biri şark`a diğeri garb`a doğru. İçini açtılar, içinde Cennet kandillerinden üç kandil vardı. O üç kandil, yer yüzünde nereyi aydınlatmışsa, daha sonra orası Mescid-i Haram sınırı olmuştur.
O zamandan Hz. Nuh Tufan’ına kadar insanlar bu Beyt- Ma´mure-i tavaf ettiler.

Ayrıca Melekler’e emir eyledi, melekler de gökyüzünden arşa değin O evi tavaf ettiler ve Adem(a.s)e de gelip tavaf etmesini emreyledi. Adem(a.s)e tavafi öğrettiler oda tavaf etti. Daha sonra Arafata çıktılar. Orada Hak Teala’nin inayeti erişti. iki cihetten sad ve hurrem oldu. Biri günahları affolup, ikisi dahi makbulü dergah oldular.

Ikincisi hayat arkadaşı Havva'yı Arafat da buldu. Havva'yı alarak Hindistan`a geri döndüler. Bir defasında Hindistan’dan Hicaz`a gelip, Beyt-ül Ma`muru tavaf ederlerken ömürleri son bulunca, Havva Cidde`ye, Adem(a.s) da dönüş de vefat etti ve Hindistan`a medfun oldular.

b) Başka bir Sual:

Ya Muhammed; Sebep nedir? Adem Hindde Havva Ciddede kaldılar.

Server-i Enbiya cevap verdi;

a. Hz.Adem`e Buğdayı Havva yedirdi. Ona da Şeytan (a.l) yedirdi. Ebedi hor ve merdud oldu.
Bu sebepten Ademden uzak yer olan Cidde'ye indi. Bir rivayete göre Cidde gayet ıssı bir yerdir.

b. Adem ile Havva birbirinden ayrı düştüler. Hz. Adem Allah korkusundan,
günahına tevbeden ağlardı.

Havva ise Ademden ayrı kalışına ağlardı.

İşlediği günahını düşünmezdi bu sebepten ıssı yere Havva düştü.

c. Belki bunlardan en isabetlisi Hz. Adem'in cesedinin toprağı Hind'den, Hz. Havva'nın ki Ciddedendi.

d.Hindin havası cennetin havasını andırır. Soğuktan korunmuş oldu. Bu sebepten evvelin ve ahirinin atası Hz. Adem tehlike ve helak olmaktan korundu.


c.Başka bir Süal:

Beyt-ül Mamur şuan nerdedir?

Cevaben Server-i Enbiya buyurdu.

Nuh (a.s) zamanına değin yeryüzündeydi. Hak teala Nuh peygamberin duasıyla yeryüzünü tufanla garettik de, Meleklere emretti Beyt-i ma`muru dördüncü kat semaya kaldırdı. Melekler tavaf etsin diye.. Simdi el`an dördüncü kat göktedir. Ondan kalma sol karadaş ki,rüknü- Irakindadır.

Beyti-mamur dolaysıyla cennetten yadigar kalmıştır. O taş önceleri Yakut idi. Nuh tufanın da kara taş oldu. Beyti mamur hakkın emriyle göğe çıkarıldıklarında yedi kat gökteki meleklerin
hepsini içine aldı. Hak teala içine yeşil Zümrütten bir Minber yarattı. Üç kapısı vardı. Sarı yakuttan, Altundan ve yeşil zebercetten. Ve dahi ak inciden bir mihrab yarattı.
Mihrabın önün de bir sed yarattı. Çeşitli cevherlerden.

Beyt-i ma`murun ortanca kapısının üstünde ak elmastan bir minare yarattı. Her Cuma günü dünyada müezzinler minarelerden ezan sesi geldiğinde Hak tealanin emriyle Cebrail ol minareye çıkıp ezan okur. Avazını yedi kat gökler ve melekler işitir.


Bütün meleklere beyt-i mamure cem olurlar. Mika-il Minber`e çıkıp Hutbe okur. Sonra aynen Dünyadaki gibi Mihraba geçer, oradaki mevcut olan meleklere imam olur. Bütün melekler imama uyup cuma namazlarını kılarlar. Cumadan sonra Cebrail ayağa kalkar derki; Ey melekler cemaati! siz şahit olun Hak teala bana müezzinlikten ne kadar sevap verdiyse ben dahi bugün
bu sevapları ümmeti Muhammedden hasbeten lillah edenler varsa onlara bagışladım.

Daha sonra Mikail: Ey feriştehler sahit olun; Bugün hakteala bana imametten ne kadar sevap verdiyse ben dahi dünya da ümmeti Muhammedten imamlık edenlere bagışladım. Daha sonra
cemi melekler hep birlikte derler; Şahid olun bugün bu kıldığımız cuma namazından ne kadar sevap hasıl olduysa biz dahi dünyada ihlasla cuma namazını kılanlara bağışladık, derler.
Hak teala da ey meleklerim! Bende kullarıma sahavetimi gösteririm. sizler tanık olun. Herkim ki bu gün yüzünü secdeye verip Cuma namazı kılmıştır. Kendi keremimden ihsanımdan ol kuluma sebepsiz rahmetimi nasib ederim. Ve dahi beyti mamur hakkında Hak Teala kelam-i kadiminde;

„ Vettur ve kitabimmestur fi rakkimmensur,vel beytilmamur vessak filmerfu“ buyrulur diye bu süale cevap vermiştir.

8

SEKİZİNCİ SÜAL:

Cennetden haber ver Ya Muhammed, Hakteala cenneti neden yarattı? Ve nasıldır? Bugün nerdedir?


Hz. Fahr-i Kainat cevaben:

Hak teala cenneti Nurdan sekiz kat yarattı Bugün yedinci kat gökdedir.

Birbirinden bulundukları yerleri yükseklik bakımından farklı ve sıfatları da ayrı ayrıdır. Hepsinden yüksek Firdevs-i A`ladır. Sırasıyla Cennet katlarının adı

1.Dar-ü Selam, madeni kızıl Yakuttan
2.Dar-ü Karar, halis Altundan
3.Dar-ü H`uld, ham Gümüşden
4.Cennet-ü Me`va, ak inciden
5.Cennat ,yesil zebercedden
6.Cennat-ü Na`im, La`liden(Lü`lü)
7.Cennat-ü Adin, Zümrütten.
8.Firdevs-i A`la, Nur-u mahza dan olarak yaratılmışlardır.

Kapılarını çeşitli cevherlerden, sağlam ve mükemmel olarak yarattı. Her birinin uzunluğu ve genişliği beş yüz yıllık yoldur. Her kapısında su yazı yazılıdır.

"Ana la u`azzibu men kale "Lailahe illallah"

ben ol allahim ki, bi sek vela nazir ki benden gayri ilah yoktur. Her kulum ki, ihlasla kelime-i
Lailahe illallah dese bir kerre diline götürse ben o kuluma azap etmem. Kemal-i keremimden ol kulumu sualsiz biz bu makamlara kılarım der.


9

DOKUZUNCU:


Haber ver Ya Muhammed Cennette Hakteala Havz-u Kevseri ve TUBA ağacını neden yarattı?

Cevaben Server-i Enbiya; Hak teala Kevseri benim için yaratmıştır. Ayette "inna a`tayna kel-kevser fesal-li lirabbike venhar."

O havzın ululuğu hakkında şöyle denir. Uzunluğu üç yüz sene yoldur. Onun suyu Arşın altından gelir. Firdevsi A`laya akar.

Aydan okun atılışı gibi suyu akışı ve sesi vardır. Rengi kardan ak, lezzeti şekerden şirin,misk ve anberden kokusu daha iyidir. Herkim ki, O sudan bir cür`a/damla işse asla susamaz. O havzun kenarları Altundandır. Toprağı misk-i anberdendir. İçindeki taşlar inci ve mercandandır. O havzun kenarlarında elvan türlü cevahirden kadehler vardır.

Yarın kıyametde yıldızlar kaybolunca, evvelin ve ahirinin halkı cemi-i ashab-ı güzin ol kadehler ile ümmetime su verirler. Seadetli ol fakir kimselerdir ki, kevser havzımdan su içerler. Çünkü onlar dünya da helalinden kazandı, hiç zengin olmadılar.

Ve TUBA ağacı benim makamımdır. O ağaç Altundandır. Güneşin nuru dünyada her yere ulaştığı gibi, TUBA ağacının budaklarının cennetde erişmediği ve ulaşmadığı bir makam ve uzaklık yoktur. Her bir Budağında enva`i türlü meyveleri vardır. Cennet ehli, ne türlü meyve, yemiş murad etse, o yemiş ve meyve eline gelir.

TUBA'nın budakları Yakutdandır. Altı gü-lizar ve mür-gizar dır. Cennet ehlinin biri Di-dar(Cemal) görmek murad etse, Tuba dibine gele, Melekler ve *****lar emrine hazır edilir. (Gembağı) Lücamları altundandır. Eğerleri mürassa cevahirdendir. Besaret olsun diye..

Hakteala sizi davet ediyor. Ol *****lara bindirilir. Cennet sokakları için de Haktealanın mihman hanesinde karşılanır. Hak tealanın envai türlü nimetleri içilir. Allah'ın Selamını işitip Huzurundan geri makamlarına çekilirler.


10

ONUNCU:

Yedi Kat yerlerden ve mahlukatlarından haber ver? Ya Muhammed Hak teala yedi kat yerleri yarattı.

Bu Katların her birinin adı nedir?

Her birinde sakin olan yaratıkların adı nedir?

Hazret-i fahr-i ka-inat cevap verdi. Evet Hakteala yedi kat gökleri yarattı. Birbirinden aşağı, her birinin aralığını hava kıldı. Birbirinden ıraklığını beş yüz yıllık yol kıldı.

1.Evvelki yeri Ademe mesken kıldı.

2.İkinci yeri yel hazinesi kıldı.

Muhtelif yeller orada mahzundur.
Örnek:Ad kavmini helak eden yeller gibi.

3.Üçüncü Kat Yerde bir taife vardır ki, yüzleri it yüzü gibi, Elleri Adem eli gibi. Kulakları sığır kulakları gibi. Ayakları koyun ayakları gibi. Amma tabiatları melek tabiatı gibi. Tarfe-tül ayn (Göz açıp kapamak kadar bir vakitte) dahi Hak tealaya isyan etmemişlerdir. Kıyamet günün de onlara ne sevap ve ne de ikab vardır.

4.Dördüncü yerde Haktealanın bir nice KIBRIT tası hazinesi vardır. Tamu (Cehennem) oduna kuvvet vermek için her bir taşı bu (Gücten kinaye olarak) dünya gibidir. "Fettekunnarelleti vekudühennasü velhicare, aleyha melaiketün gilazün sidadün la ya`sunellahe ma emerahum
ve yef alüne ma tu merun" ey müslümanlar hazeredin, sol odunki, onun kuvvetlenmesi ve direnmesi için kibrit taşları hazırlanmıştır. Kokusu eğer bu dünyaya çıkmış olsa tamamı mahlukat onun kokusundan helak olmuştu.


5.Besinci yerde Akrepler vardır. Herbiri deve gibi. Kuyrukları SELA-SILE ve EGLA-LEN gibi uzun ve sağlam. Herbirinin kuyruğun da üç yüz batman zehir vardır ki, eğer o zehirden bir katre
denize damlasa cemi deniz canavarları helak olurdu.

6. Altıncı kat yer cehennemliklerin ruhlarının yeridir. Ehli cehennem ki, Dünyadan azap feriştehleri anın canını alıp Siccine götürmüşlerdi. Kıyamete değin orada dururlar.

Ayetde: Inne kitabelfüccari lefi siccin vema edrake ma siccin kitabümmergum

7.Yer Iblis (a.l) yeridir. Cemii tevabi ile orada dururlar. Kendisi bir Taht üstünde oturur. Deyu ve Periler o nu kuşatmıştır. Çevre yanın da durup, her biri yeryüzünde Adem oğluna yaptıklarını arz ederler. Herhangisinin Ser-ri Fesadi ziyadeyse onu alır, mukarreplerinden eyler. Hakteala kemali-kereminden Ümmet-i Muhammedi Şeytanın şerrinden emin eylesin.

11

ONBİRİNCİ SÜAL


Müşrikler Peygamberimize sormaya devam ettiler;

Ya Muhammed! Cehennemden ve derekatindan haber ver . Hak Teala Cehennem'i neden yarattı ve şu an nerededir ve her derekesi kimler içindir? dediler.

Hz.Fahr-i Kainat cevap verdi:

Hak Teala kendi Hısmın'dan ve yedi kat olarak yaratti. Yedinci kat yerden aşağı yetmiş yıllık yol yarattı. Azaplarını biri birinden artık kıldı.Ve her biri bir diğerinden türlü yarattı.

Birinci kat Cehennemin adı Haviye yahut Esfeldir.

"Innelmünafikine fidderkilesfel"
"Münafıklar Cehennemin en esfeline girecekler" (Nisa 145)

İkinci derekenin adi Hutame'dir.

"Kella leyünebezenne filhutame vema edrake melhutame" Hümeze 4
Bu dereke Firavun ile arkadaşlarının yeridir.

Üçüncü derekenin adi Sakardır.

"Zü messe sakar" bu dereke, Hak ve hakikati bilip insanları sapıttıran fasık ve zındıkların yeridir. (Kamer 48)

O gün onlar, yüzükoyun ateşe sürüklenecekler. (Kendilerine) "Tadın bakalım, ne imiş, cehennemin dokunması?" denilecektir, denilmistir.

Dördüncü kat Cehennemin adi "Lezza"dır.

Cenab-ı Kuran-ı Keriminde;

"Kella inneha lezza"bu dereke Tersalar (büyük günahkarların) yeridir. Mearic 15.
"Hayır, hiç şüphe yok ki,o mühim ateştir:"

Besinci dereke`nin adı "Sa`ir" dir.

"Lev kane nesmau ev na'kilu ma künna fi ashabis-sair." Mülk 10
"Ve diyecekler ki, eğer biz işitir olsa idik veya akıl eder olsa idik, biz bu çılgın Cehennemin ashabi arasinda bulunmus olmazdik"

Bu dereke saibiler ve Nasaraların münkir olanlarının yeridir.

Altıncı derekenin adi Gayyadır. Kuran-ı Kerimde;

"Fesevfe yelgavne gayya" (Meryem 59)

"Artık yakında Cehennem deresine yetişeceklerdir."

Bu dereke sihirbaz (karı koca arasını ayıran ve insanları kandıran) ve şehevani çalgı çalanların gideceği yeridir.

Yedinci derekenin adı "Cehennem'"dir.

"Ve inne cehenneme lemevidühum ecma`in leha seb`ate ebvab likülli babin minhum cüzün maksüm" Bu dereke tevbesiz ölen ümmeti Muhammedler içindir. Bunlar günahları miktarı ceza çeker ve cennete geri dönerler.

Bu derekenin azabı ehven ve hafif, ateşi diğer Cehennem'e nazaran daha azdır.
Buna rağmen bu Cehennemi'n ateşi ve alevinden bir damla bu dünya'ya düşse, yahut bırakılsa, havalisinde olan mahlükatı beş yüz fersah yerdeki hepsini helak eder. Bu şekilde ateşi olan yetmiş bin şehir vardır. Her şehir de yetmiş bin Hane vardır. Her hane de yetmiş bin suffa (oda) vardır. Her yerleşim yerinde yetmiş bin mahzen vardır. Her mahzen de yetmiş bin sandık vardır. Her sandıkta yetmiş bin azab türü vardır.

Ne-uzu billah, birbirine benzemezler. Her biri bir diğerinden eseddir. Vah o kimselere ki, o Cehenneme girerler. "Rebbena vekina azabennar.."
Rabbimiz bizi o Cehennemden koru.


12

ON İKİNCİ SUAL

Ya Muhammed! Melek-ül Mevt 'den haber ver. Azrail'in sıfatından ve ne maslahat için yaratılmış olduğundan anlat ?

Hazret-i Fahr-i Kainat haber verdi:

Ölüm Meleği bir feriştehdir ki, dördüncü kat Sema'da bulunur. Hak Teala'nin emriyle Rulhar üzerinde müvekkildir.

O nun sıfatı:

Hak teala ol gice ki, Cebraili gönderdi.

Beni Mirac'a davet etti. Dördüncü gök de bir azim melek gördüm, bir Kürsi üzerine oturmus, önünde bir büyük LEVHA vardı. Daima o`na bakıyordu.

Kardeşim Cebrail'e, bu kimdir? diye sordum.

Cebrail, Ya Rasülallah O, Azrail dir.

Hak Teala'nin emri vardır;

Levhadan başka bir yere bakmaz. Yedinci kat gökteki nedenlü Melekler varsa bu gece Rasülüllahı ziyaret etmeyi müntezir olup, ümidvar olmuşlar. Sonra Azrail`e vararak, Ya Azrail!

Bu gördüğün Server-i Enbiya Muhammed Mustafadır.

Azrail ,bu haberi duyunca, ayak üzere durdu.

Rasülüllah'a selam verdi.

İzzet ve hürmetle beni yanına aldı,

Ya Rasülallah! Sizi bilemedim.

Diyerek özür diledi.

Ve ona sordum; Dördüncü gökte

Siz dördüncü kattasınız yer yüzündekilerin canını nasıl almaktasınız.?

Ya Rasülallah! Bu gördüğün Levh-i mahfuzdur.

Benim elimdedir. Ve daima ona bakarım. Her kim yeryüzünde bir adamın veya bir canlının
ömrü nihayete erip, eceli gelse, hepsi bu levha da, bana malumdur. Bu sağ yanımda duran rahmet melekleridir. Sol yanımda bulunan azap feriştehleridir. Cümlesi benim emrimi müntazir(beklemekte)dir. Tarfet-ül Ayin içinde yetişirler. Eğer mümin ise rahmet meleklerinden cennet armağanları ile varıp, asan ile onun Canini alırlar. Ruhunu A`la-i illiyne götürürler. Cennet-i müşahede edecekleri makamlarına iletirler.

Kevser-i Nebiy-i dahi önüne korlar. Ve eğer saki(kötü) ise azap feriştehleri gönderirim,
varırlar türlü azaplar ile pis canını alırlar ve Siccine bırakırlar.

Ya Muhammed !

Beni ol hazret'de şefaatden unutmayasın. Zira şefaat edecek sensin. Amiin....

13

ON ÜCÜNCÜ SUAL


Münker ve nekir ahvalinden haber ver. ve ne maslahticin yaratildi?


Hazret-i Fahr-i Kainat cevap verdi;

Hak Teala iki ferişteh yarattı. Birinin adı Münker diğerinin adı Nekir.

Onlar`a emretti ki, her kim vefat etse, eğer said ise hup(güzel) sürette varıp onun canını asan vechile alın. Eğer saki ise varıp onun canını kötü sürette alın.

Közlerinden ateşler saçarak şimşek çakarcasına olan bir şiddet ve avazla ondan sorun. O melekler, ellerinde ateşte direkler mevcud, Ehl-i dünya tamamı cem olsalar yerinden onları oynatamazlar.

Her mümin vefat etmezden önce Rahmet feriştehleri Nurani gökçek yüzlü gelirler. Ve başı üzerine dururlar. Ellerin de cennet harir(ipek)leri tutarlar. Daha sonra Melek-ül Mevt gelir.

Ey Ruh biiznillah, Allah tealanın emriyle, Allah'ın rahmetine eriş, diyerek o müminin asanlıkla canını alır.

Dua:

Allahümmecal minhum birahmetike Ya Erhamerrahimin.

Ondan sonra o ruhu rahmet feristehleri Harir(ipek)lerine sarar.

Yedinci kat göğe iletirler. Ondan sonra gel bu kaladan çık Allahütalanin emriyle Allahın rahmetine eriş. Diyerek o müminin canini asanlıkla alır. Allahümmecàl birahmetike ya erhamerrahimiyn. Ondan sonra ol ruhu rahmet feristehleri ipeklerine sarıp yedinci göğe arz ederler. Haktealanin emriyle kulumun adını Saidler defterine yazın. Daha sonra rahmet feristehleri ol meyyitin cesedi defin olunduktan sonra ruhunu yine cesedine götürürler.
Münker ve nekir gelip süal ederler.

Men rabbüke vema nebiyyüke vema dinüke

Yani

Rabbin kimdir.?
Nebiyin kimdir?
Dinin nedir?

Rabbim Allah c.c
Nebim Muhammed a.s
Dinim Islam dir.

Diye cevap verenler kurtulur.

Allahin gönderdiklerine inaniyorum
Peygamberlerine de inaniyorum.
Kurana ve Kitaplarina inaniyorum.

Ondan sonra o müminin kabrini Irem bagi gibi genis ederler.

Cennet de yüce dereceler ona verilir.

Gökcek yüzlü, hup kokulu birisi gelir. Selam verir ve vaktin hos olsun. Allah sana sadetler eyledi,bahtinini acik etti. Kabir sahibi o na sen kimsin der. O Ben senin amel-i salihinim der.
Dünya da sen bana ehemmiyet vermstin. Kiyamete kadar sana Yoldas olurum. Her angi bir kötü kisi, Düyadan saki giderse, Azap feristehleri Kabih yüzleriyle kara libaslar
kiyer.Arkasinda dururlar.Ondan sonra Azrail gelir.der ki;

Ey Can !

Gel bu beden den cik,bilesinki, hak tealanin hismi ve gadabi sana irisdi.Bu cevabi alan cen beden den cikmaya baslar.

Azrail devam eder.

Dünya da iken ibadet etmezdin. Ve Allahdan korkmazdin.Diyerek cesitli azaplar ile canini alir.
Azap feristehlerine emir eder.Ol cani cehennem libaslarina sarin ve cirkin ve pis kouklar ile kokulayin.

Ve o kula gökten rahmet inmesi yasak olur.

Hak tealadan nida gelir.O kulumu Siccine iletin,diye azapnmeleklerine emir eder.Daha sonra kabrine cesedin icine götürürler. Nekir ve Münker melekleri Men rabbüke vema dinuke sorusunu cevap veremez,bilmiyorum diye cevap verir.

Nekir ve münker melekleri Ellerindeki Amud ile vuralar. Söyleki eger daga vursalaro sopa yedi kat yerlerin inletirdi.

Kabir sahibi öyle nida eder. Yer yüzünde olan canavarlar dahi isitir. Fakat yer yüzünden kimseden onu isiten ve yardimina gelen olmaz.

"Üla-ike yel`anhüm ve yelanhümüllainun"

Sonra ona sorarlar"nedersin sol kimse hakkin da ki ,Hak teala size Peygamb.muh. mus.ic duymadim derler. Sonra onun Kabrine cehennemden pencereler acilir . Semum yelleri,Zemeri azabi gelir ta kiyamete kadar,kabih yüzlü cirkin kokulu yaramaz huylu zehir sözlü kök gözlü bir kimse ona gelip yakasindan yapisir ona azap eder.

Sen kimsin diye sorduguna ben senin dünya da yaptigin kötü islerinim. Sen dünya da isler fakat evbe etmezdin.Enbiya evliya ve ülema ile onlarin uyarilarina kizar dinlemezdin. Bu sebepten günahlardan kacinmazdin.Bu gün ta kiyamete deginsan yoldas olacagim sana dürlü azaplar yapacagim kabir sahibi korkudan zareder ağlar.

Keske dünyaya gelmeyeydim bu ameleri yapmayaydim,simdi bunca günahi islemezdim.

14

ONDÖRDüncü SÜAL:

israfilin Sürundan haber ver ya Muhammed.

Sur nedir ve3 ne maslahat icin yaratildi?


Hazret-i Fahr-i kainat haber verdi.

Hakteala kiyamet günü, israfil o sur a üfürse gerek. uzunlugu bin yillik yoldur. Basi bir, gövdesi yedi parcadan ibarettir. Üfürülmesi solvakit olurki,Yer yüzünde izzet ve edep,merhamet ve bereket ,Kuran kalmayacak. Yani halka vaaz ve nasihat edilecek, kendileri söylediklerini tutmayacaklar.Halk dahi Alimlerin nasihatlarini masgaraya alacak alay edecekler.Alimler yaan söylüyor diyecekler. Halk da alimle hir ve kizginlik hasil olacak.Sonra Hak bildiklerini takip etmeyip batila uyacaklar.

Hakimler rüsvet alaip ona ragbet edecekler. Hakki batil, batili hak diye hükmedeceke ve gösterecekler. Bu yüzden seriat ve nizam düzen kalmayacak. Sonra Hak teala gadaba gelip,Emredecek, Israfili sura üfürecek. Surun mehabetinden yedi kat göklerde olan melekler ve yedi kat yerler de olan mahlukatlar hepsi yüzleri üzere düser perisan ourlar. Ayet:"Feiza nüfiha fissuri fefezia men fissemavai vemen filerdi".

Surun fezai söyledir.

Yedikat göklerde olan ehli-semavat e yedi tabaka yerde olan ehl-i ard her biri yüz üstüne yikilir.

Kiyamet koptugunu bilecekler. Akil ermez iman kalmaz tevbe kabul olmaz olacak.

Surun heybetinden her zelzele ile sarsiliacak.
Göklerdeki yildizlar dökülmayey baslayacak.
Siyah saclara aklar düsecek.
Sonra haktealanin emriyle Israfil sura bir defa daha üfürecek.
Daglar yerlerinden kopacak.Tuz buz olup hava üzerinde yüzecekler.
Denizlerin suyu kuruyacak Ayin isigi ve nuru kalmayacak kap kara olacak.
Cihani zülmeti karanlik alacak.
Yel saman savurmasi gibi surun üfürügü(nefhasi)Mahlükati birbirine katacak.

Ayette:Yevme tercüfürracifeh tetbeuha radifeh"

Arstan ta yedinci kat göge dek herne mahlükat varsa cemisi helak olacaklar.Ancak sekiz melek el mukarrabiyn haric.

Bunlar Cebrail,Mikail,Israfil,Azrail dir.

Ve ayrica dört melek dahi kalacak, bunlar görevleri Hamel-i Ars olan meleklerdir.Daha sonra Hak teala Azrail e bunlarin dahi Ruhlarini(canin kabzeyle)al diyecek.

Bir müddet sonra Hak teala Azraile emreder.Kuranim ve kelaminmda buyurdugum gibi"Küllü men aleyha fan veyebka vechü rabbike zülcelali vel-ikram."

Azrail bu emri isitince kendi ruhunu dahi kabzeder.Ondan sonra Hak tealanin vahdaniyetinden gayri göklerde ve yerlerde zatindan kimse kalmayacak.Kirk yil alem böylece sessiz kalacak .
Hicbir seyden eser kalmayacak.

Ta ki hak teala kendi kemal-i kereminden yine yaratmak isteyecek.

Nitekim Ayette:Tebarekellezi biyedihilmülk vehüve ala külli seyin kadir"

Arsin altinda bir deniz vardir.Adi aynül hayatdir. O denizden bu dünyaya

Kirkgün kirk gece yagmur yagdiracak.

Söyleki:Magripden ta mesrika degin su dünya yüzünü Ondan sonra Hak tealanin emriyle evvelin ve ahirin mahlükati , yaratilmis adem ve melekler,huriler ve gilmanlar ve dahi yerde ve bahir de
hava da ve su da ve hasarat-i ard ve enva-i türlü canavarlar ki halk olup, çürüyüp toprak olmusiken Hak tealanin emriyle sol bahar günlerin de Nebat yerden biter gibi cümlesinin vücudu yerden biter.Yer yüzüne ruhsuz cikar.Hasir gününe dek yatarlar.

Ondan sonra Israfile emireder.Süru bir daha üfür. Sür yedi sahdir. Ilk sahinda Melekler Huri ve gilmanlarin ruhlari dirilir. Ikincide Peygamberler.ücüncü deSiddiklar,dördüncüde Peri ve kafirler.
besinci dealtincida diyolar ve seytanlar.yyedinci de Vuhus ve tuyurun ve enva-i mahlükatin ruhlari dirilirler.Nezaman israfil süra üfürse,aktealanin emriyle cemi ruhlar surdan sonra var olup yaratilirlar.Hak tealanin ruhlara emriyleki,kaliblariniza girin diyecek.Hak tealanin emriyle varip cesedine girecek. mahlükat ruh bulup bir anda yerden bas kaldiracak.Ayak üzere duracaklar.

Sonra Haktealadan nida gelir;Ya Kullarim izzim ve celalim hakki icin Sizin cemiinize cemalim hakki icin nazar ettim.Bütün yaratiklar der;

Sübhanelkamili fil ilm al halkihi Ve hüvel aziziühakim.

Ondan sonra Hasir olup Mizan kurulacak.


15

ONBESINCI SÜAL


Ya Muhammed ! Bize Mizandan haber ver.Hak teala Mizani neden ve nicin yaratti?

Fahri-i Kainat efendimiz bu soruya söyle cevap verdi;

-Mizan bir terazidir.Hak Teala onu,kiyamette mahlükatin yaptiklari iyi yahut kötü amellerini tartmak icin yaratti.Nitekim Ayette Rabbimiz haber verir.

"velveznü yevmeizinil hakkuFemen segulet mevazinuhu feülaike hümülmüflihun"
"Terazi de o günde haktir.Artik herkimin Terazileri agir gelirse,iste kurtulusa erenler onlardir."
(Araf 8)

Kiyamet gününde Mizan Mikail`in elinde olacak,Bir kefesi nurdan diger kefesi zülmetten olacak.
Nurdan olan göze Müminlerin Iyi amelleri yazili olan defter,zülmetten olan gözede müminlerin
kötü amelleri yazili olan defter konacak.Herkimin taat ve iyilik defterinde sevap hashas danesi
kadar agir gelirse,ars altinda bir melek cagrilip (felan oglu felan günahsizdir.) denilecek.
Kiyamet gününde herkes kendi derdine düsüp, hic kimse birbirinden haberdar olmayacak.
ne evlad ana-babasini ve nede ana-baba evladini tanimayacak.

Mizan önüne geirilen kullarin islediklerigünah ve sevap,ölcülere günahkarlarla günahsizlar
ayri ayri müamele görecek.defterinde zerre miktari hayir yazili olmayan kullarin zülmet ve
günahlari daglar gibi yigilacak,artik Hak Tealanin rahmetinden ümitlerini kesenler cehenneme
gidecekler.

Ansizin Havadan bir parca kagit ucarak gelecek,nurdan kefenin icine konacak.O günah
defterinin cümlesinden agir gelecek.

Hemen ilahi bir Ferman gelerek;

-Bu kulumu cennetime götürün.Zira o, dünya da iken ihlasla "la ilahe illallah" dedi.Ve kalbiyle benim varligimi ve birligimi dogruladi.Vahdaniyetim hakk cin,ben de bu kuluma azap etmeyip rahmetime ve nimetime kavusturuyorum.Bu, benim fazl-i keremimdendir, buyuracak.

Arasat halki bu ise sasirarak;

-Bu ne kagit parcasiydi da,geldi sebepsiz bu kulu cehennemden kurtardi.Cennete girmesine sebep oldu, diyecekler.

Yarabbi!

-Bizede su fani dünyada askla, severek,inanarak ismini, birligini yani (Lailahe illallah)ve(Alah)zikretmeyi nasip etde,büyük mahkemede sevabimiz agir gelip cennetine girenlerden olalim.Amin.

16

ONALTINCI SÜAL

Ya Muhammed!

Bize Siratin ahvalinden haber ver.Sirat nedir ve neden ve neicin yaratilmistir?,dediler.


Fahr-I Kainat efendimiz cevap buyurdular;

Sirat bir köprüdür.Kiyamet günün de Cehennem üzerine cekilecek;mümin kafir tüm insanlar onun üstünden gececektir.

Hak Teala kendi gazabindan Cehennemi yaratti.cehennemin nefsinden istirap ceken melekler,
Hak tealaya yalvararak durumunu bildirdiler. Hak Teala kereminden meleklere sefkat ve merhemet etdi de,Kudretinden bir Yilan yaratti. O Yilanin adi Gasiye dir. Büyüklügünü Allahtan baskasi bilmez. Hak Teala o Yilana yedi Cehennemi yutmasini emir eyledi. O Yilan yedi Cehennemi agzina alarak yuttu, fakat bunaldi geri agzini acti.

O filanda öyle büyük agiz vardi ki,sadece iki dudaginin arasi,hizli ucan kusun Üc bin yilda kat edebilecegi mesafeydi.

Basini kaldirarak;

-ilahi izin verde bir nefes alayim, dedi. Hak Teala Yilana ihsan edip, dediti;ey Malik;

-Gasiye ye azap et.Cehennemin bekcisi elinde atesden bir kamci vardi. Onun büyüklügünü Allah cc.den baskasi bilmezdi.

Malik Yilana azapetmek istedi.

Gasiye basini kaldirip Hak Tealaya yalvarmaya basladi. Fakat bosunaydi.Arsin ayak kisminda “Muhmmed RAsülüllah” yazilydi.

Bu isim hemen akilina geldi. Sefaatci ederek söyle yalvardi;

-Ilahi su ad ve peygamberin hakki icin ki, Arsda kendi adina ve Kürsine yazmissin.

Bu ad hurmetine ben bicare ve zaif kulunu affet,diye yalvardi.

Hak Teala Malike tekrar emretti;

Ya Malik Gasiye ye azapetme,zira o Habibim Muhammedin sa. adini zikretti. O nun günahini affetiim.Ve senede bir sicak bir soguk nefes almasina müsade ettim.

Yazın sıcak yeller,kişin soguk zemheri de onun nefeslerindendir.

Kiyamet günün de Arasat halki hazir olacak, ve Gasiye ye agzini ac diye emredilecek. Gasiye agzini actigi zaman Cehennem disari cikacak.

Gasiyenin alt dudaginin bir kilini Zebeniler Cehennem üzerine cekip köprü yapacak.Sonra bütün halka o kildan olma Siratin üzerinden gecmeleri emrolunacak.iste sirat dedikleri
Gasiyenin bir kilidir.

“Heletake hadisulgasiye/S.Gasiye.1 Felaktehamel akebeh ve ma edrakemelakebeh”S.Baled 11-12

“Sana salgin kiyametin haberi geldimi?”

Sirat köprüsünün uzunlugu ücbin yillik yoldur.

Ilk bin Yili yokus,ikinci bin inis,ücüncü bin düzlüktür.

Daha sonra azap Mlekeleri insanlari Sirat köprüsüne dogru sürecek.

Cehennemlik olanlari atesten kamcilari ile Cehenneme dökecekler.

Hzreti peygamber Siratin kenarina durup;

-Yarabbi! Bunlar inanmis ve teslim olmus müminlerdir,diye yalvarip bagislamasini isteyecek.

Herkes ameli miktari iyi yada kötü mükafatlandirilacak.

Basilari yildirim gibi,basilari ucan kus gibi,basilari akan su gibi, bazilari karinlari üstü sürünerek gececek. Cehennem ehli olanlarin basilari Sirattan asagi düsecek. Allahin gazabindan yine Allah`a siginiriz. Sirat köprüsünü yildirim gibi gecenler bir gün bir gece de, kus gibi gecenler bir yilda,basilari da bin yilda gececekler. Bu bir kiyasdir.Arasatin bir günü bu dünyanin bin yilina bedeldir.

Nitekim Cenab-i Hak;
„Ta`rucülmelaiketü verruhu ileyhi fi yevmin kane mikdaruhu Hamsiyne elfe seneh“

„Melekler ve Ruh oraya bin günde cikarlarki, oranin mesafesi ellibin yillik yoldur.“S.Mearic 4

Cehennemlik olmayanlar,Sirati selametle gececekler. Ve Secdelere kapanarak söyle Dua edecekler;

-Ilahi nimetlerini bizlere vaadettin,dergahindan baska bir sey istemeyiz.

Bir miktar gittikden sonra karsilarina yesil bir hurma agaci cikacak, bu agacin dallarinda cesit cesit cicekler acilmis olup,altinda yesil cimenler, ve serin bir gölgesi olacak.

O zaman bu mutlu Müslümanlar;

-Ya Ilahi!Lütfundan kereminden bize su agacin altinda biraz yer ver. Ta ki burada konaklayalim.
Bunun üzerine Hak Teala dan hitab-i izzeti gelecek;

Ey kullarim Dergahimdann baska bir sey istemeyiz diye söz vermistiniz,nicin Sözünüz de durmazsiniz.

Sonra rusat verilecek,cenneti seyredecekler.

Görecekler ki,cesit cesit nimetlerle bezenmis.Yesil cimenler le süslendirilmis. Tariffi mümkin olmayan ,güzelliklerle dolu bir alem. Bunun üzerine ihtiyarsiz olarak diyecekler ki;

-Ilahi arzumuz budur, biz bundan baskasini istemeyiz.

Hak Teala ferman buyuracak,

-Ey benim kullarim! Neden hala ahdinizde durmazsiniz.

Tekrar yine yemin edip söz verecekler. Bunun üzerine baska bir ferman geklecek;

-Ey kullarim varin Cennetime girin.

Cennete girecekler ve rahata kavusacaklar. Cennet kuslarinin türlü türlü seslerini isitecek,saatlerce mest olup öylece kalacaklar. Hak Teala yine kerem-i lütfundan buyuracak,razi olasiniz diye,heran istediginizi size verdim va hazirladim.

Cennet Ehli olanlar Allahá cevap verecekler;

-Ya Ilahi senin lütfuna ve keremine razi olduk. Daha sonra Ridvan(Cennet hazinedarina)emrolunacak;

-Tac, hulle ve ***** getirin.kullarim hazirladigim makamlara taksim edip yerlestireyim.

Bu hitabi isiten Ridvan,bunlara türlü türlü elbiseler giydirecek, baslarina taclar koyacak ve *****lara bindirip herbirini makamlarina gönderecek. Huriler gilmanlar ici dolu nurdan tabaklardaki cesitli cevherleri saca saca gelirler.

Türlü hizmetler ederler.

Saraylarin kapisinda, *****lardan hurmetle indirirler ve kösklerine cikarlar. Murassa tahtlar üstünde sündüs ve berrai dösekler üzerine teklif ederler. Altindan ve cevherlerden yapilmis cesitli tabakalarla,altin siniler icin de türlü türlü nimetleri önlerine koyarlar.

Kudumlar ve sazendeler harirlanirlar, sükür meclislerini kurarlar.Cesitli cevherlerden kadehlerden ab-i kevser icer ve safalara dalarlar.Hak Tealanin lütfu olarak bu hayat ebedi olarak böyle devam eder.

17

ONYEDINCI SÜAL


-Ya Muhammed!

Allah tarafindan gönderilen ve gönderilmeyen peygabmerlerden haber ver.

Dünya ya nekadar peygamber gelmistir, ve onlar`a gelen kitap adedi kacdir,

nekadar suhufdur?


Fahr-i Kainat cevap verdi;

Hak Teala yer yüzüne 124 bin peygamber gönderdi. Bunlardan 313 mürse(Rasül)dir.Gerikalanlari Rasül olmayan nebilerdir. Mürsel olana „Rasül“ denir,Gayri Mürsel olan Peygambere „Nabi“ denir. Rasül olanlara Cebrail as. Gelmis peygamber olduklarini kendilerine asikara görünerek müjdelemistir.Bunlarin sayisi 312 dir.

Benimle 313 olmustur.Geri kalan peygamberlere Cebrail as. gelmemistir.

Bazilarina rüyasinda peygamberlik verilmistir. Bazilarina da gaibten ses gelerek,Hak Tealanin emri bildirilmistir.Allah cc. tarafindan gönderilenlerin adedi 313 dür.

Bunlarinda 28 i güzide´dir ki,Hak Teala bunlari Kuran-i Mecidin`de 18 ini En`am süresinde yad etmistir.

Ayette;Onlari sectik ve kendilerini dogru bir yola kavusturduk,” (Enam S.87)

Diger sekiz peygamberi de baska süreler de zikretmistir.

Yirmi yedincisi, Adem (a.s)`dir.
Yirmi sekincisi benim ki,ahir zaman peygamberiyim.

Hak teala Kelam-i Mecidinde buyurmustur;

“Velakin hak Teala Peygamberlerinden diledigi zati ihtiyar buyurur.” (Al-I Imran 179)

Iste bu 28 güzide Peygamberden daha güzide peygamber olan yedi güzide Peygamber dekitap ve sayfa nazil olmustur.bunlarin ilki Sit Peygamber,ikincisi Idris peygamber, ücüncüsü Ibrahim peygamber, dördüncüsü Musa peygamber,besincisi Davut Peygamber,altincisi Isa Peygamber ve yedincisi de Ahir zaman Peygamber olan ben Muhammed Mustafa yim.”Salavatüllahi Aleyhim Ecmain”

Nazil Olanlarin hepsi 4 Kitap ve 100 Sahifedir.

Adem Peygambere 10
Sit Peygambere 50
Idris Peygambere 30
Ibrahim Peygambere 10

ZEBUR,Davut (as)à
INCIL,Isa(as)à
TEVRAT,Musa(as)´a
Kuran da bana(Muhammed)as a indi.

Bu kitaplarin hepsi Ramazan ayinda indi.

Ramazan Ayinin ilk günü TEVRAT,
yedinci günü ZEBUR,
13.günü INCIL,
25. günü KUR`AN (kadir gecesi)

nazil oldu.Nitekim Kuran-I Kerim de”Ramazan ayi o öyle bir aydir ki,o ay da insanlar`a dogru yolu gösteren,acik ayetleri kendisinde barindiran,hak ile batilin arasini ayiran Kur`an-I Azim nazil olmustur”diye Bakara 185.de buyrulmustur.

Hak Teala beni bütün Peygamberlerden efdal yaratti,ve bana nazil olan Furkan-I da yine cümle
kitaplardan faziletli kilmistir. Ve keza benim ümmetimi de cümle ümmetlerden daha hayirli eyledi. Yarin kiyamet günün de benim ümmetimden once Cennete kimse girmeyecektir.
Benim ümmetim diger ümmetlerden daha iyilik yapan,ameli salih ve ihsan sahibi ümet oldugundan meclisi diger ümmetlerin meclisinden daha cok olacaktir. Hak Tealanin Izniyle..


Devamını Altta vereceğim.

18

ONSEKIZINCI SÜAL

Ya Muhammed! Süleyman as. e nasihat eden kimdir,haber ver,dediler.

Müsriklere Fahr-i kainat cevap verdi;

Süleyman as a nasihat eden ne bir Insandir,ne de bir melektir,ve ne de bir peridir.Süleymanà
nasihat eden Karincadir. Nitekim Kuran- Kerim de ;„

Ey karincalar ! Yuvalariniza giriniz,Süleyman ve onun askerleri farkinda olmaz.olduklari alde sizi kirmasinlar. (S.Nemil 18)buyurmaktadir.

Hak Te

mck

   

Kurbanın Aura sı
Positiv Denken/Positiv Düsünmek

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen