KUR‘AN Meali ve Tefsiri/MCK

#1 von Kurban , 19.04.2012 08:50

KUR‘AN Meali ve Tefsiri
Esbab-i Nüzul ve Sifa Ayetleri ile Kuran Tefsiri


Mehmet Kurban Cöngerli

1 - FÂTiHA SÛRESi
Mekke döneminde inmistir.Yedi âyettir. Kur’an-i Kerim’in ilk sûresi oldu?u için
“baslangiç” anlamina “Fâtiha” adini almistir. Sûrenin ayrica, “Ümmü’l-Kitab”
(Kitab’in özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet)1, “el-Esâs”, “el-Vâfiye”,
“el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “es-sifâ”, “es-sükr” ve “es-Salât" gibi baska adlar da vardir.

Kur'an’in içerdigi esaslar öz olarak Fâtiha’da vardir. Zira övgü ve yüceltilmeye layik bir tek Allah’in varligi, ionun hakimiyeti, tek mabut olusu, kullugun ancak ona yapilip ondan yardim isteneceti, bu sûrede özlü bir sekilde ifade edilir. Fâtiha sûresi ayn? zamanda bastan basa essiz güzellikte bir dua, bir yakaristir.
Bir rivayete göre Kur'an? Kerim'in ilk inen sûreleri bu siralamaya göredir:
Alâk
Müdessir
Fâtiha (7 ayet, 29 kelime, 121 harf’dir, Cumhura göre Mekke’de inmistir, diger bir rivayete göre Medine'de inmistir. Bazi âlimlere göre de sûre iki defa nâzil olmu?tur: Mekke’de namaz farz kilindiginda ve Medine'de kible Beytu'l-Makdis'den Ka'be'ye çevrildiginde inmistir.)

1. Bismillahirrahmânirrahîm3

2,3,4.Hamd4, Âlemlerin Rabbi5, Rahmân6, Rahîm
7, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur.
5.(Allah?m!) Yaln?z sana ibadet ederiz ve yaln?z senden yard?m dileriz.
6,7.Bizi do?ru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba
ugrayanlarinkine ve sapiklarinkine degil.
Kur’an’in içerdigi esaslar öz olarak Fâtiha’da vardir.
Zira övgü ve yüceltilmeye lây?k bir tek Allah’in varligi, onun hâkimiyeti, tek mabut olusu, kullugun
ancak O’na yapilp O’ndan yardim istenecek, bu sûrede özlü bir sekilde ifade edilir. Fâtiha sûresi, ayni zamanda bastan basa essiz güzellikte bir dua, bir yakaristir.

Fatiha sûresi ummumi olarak her derde Sifâdir.
Yatarken fâtiha, ihlâs? Serif, felâk ve nâs okuyan her türlü musibetten ve tehlikeye karsi on
dokuz defa okuyan Allahin izniyle tehlikeden kurtulur.
Fatiha Süresinin Ayetlerinin siralamasin da 1-7,gök sema katlarini
Yukardan asagiya dogru bir dizayne ve 7-1 ise ,Dünya dan Arsa dogru bir dizayne göre bir tanzime isaret oldugunu söyleyen Tasavvuf alimleri vardir.Yedinci den dördüncü ayete kadar olan ayetler Allah(c.c)a yücelmenin yolunu anlatmaktadir.3,2,1 ayetleri ise Ilahi Huzurda olmanin olmazsa olmaz sartlarini ve makamlarini Isaret etmektedir.Bu sirli aciklama bütün varliklarda yedi sirrina sahib oldugunu anliyoruz.
Bu acidan bakilinca cok ilgi ceken bir yorum oldugunu anliyoruz(Allah(c.c) endogrusunu bilir) .

Kur’an’in içerdigi esaslar öz olarak Fâtiha’da vardir. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyik bir tek Allah’in varligi, onun hâkimiyeti, tek mabut olu?u, kullu?un ancak O’na yap?l?p O’ndan yard?m istenece?i, bu sûrede özlü bir ?ekilde ifade edilir. Fâtiha sûresi, ayn? zamanda ba?tan ba?a e?siz güzellikte bir dua, bir yakar??t?r.
Fatiha sûresi ummumi olarak her derde ?ifâd?r.
Yatarken fâtiha, ihlâs? ?erif, felâk ve nâs okuyan her türlü musibetten ve tehlikeye karsi on dokuz defa okuyan Allahin izniyle tehlikeden kurtulur.
Fatiha Süresinin Ayetlerinin siralamasin da 1-7,gök sema katlarini
Yukardan asagiya dogru bir dizayne ve 7-1 ise ,Dünya dan Arsa dogru bir dizayne göre bir tanzime isaret oldugunu söyleyen Tasavvuf alimleri vardir.Yedinci den dördüncü ayete kadar olan ayetler Allah(c.c)a yücelmenin yolunu anlatmaktadir.3,2,1 ayetleri ise Ilahi Huzurda olmanin olmazsa olmaz sartlarini ve makamlarini
?saret etmektedir.Bu sirli aciklama bütün varliklarda yedi sirrina sahib oldugunu anliyoruz.Bu acidan bakilinca cok ilgi ceken bir yorum oldugunu anliyoruz(Allah(c.c) endogrusunu bilir) .Fatiha tamamen Sifa süresidir.Bu sebepten cuma günü yazilip suyu icilir ve hastanin yüzüne sürülüerse manevi hastaliklara sifa olur.100 defa okuyan kötü aliskanliklardan kurtulur.Bu gübü rivayetler cok dur.
Bu sifa ayetleri ancak inanilirsa,faydasi vardir.

Medineli, Basrali ve Samli alimlere göre (Siratalleziyne enamte aleyhim) bölümünü altinci ayet (Gayril Ma'dubi aleyhim veladdallin) bölümünü de yedinci ayet saymislar.

1 - FÂT?HA SÛRES? (el-Fâtiha)
Bir rivayete göre Kur'an? Kerim'in ilk inen sûreleri bu s?ralamaya göredir:
1. Alâk
2. Müdessir
3. Fâtiha (7 ayet, 29 kelime, 121 harf’dir, Cumhura göre Mekke’de inmi?tir, di?er bir rivayete göre Medine'de inmi?tir. Baz? alimlere göre de sûre iki defa nâzil olmu?tur: Mekke’de namaz farz k?l?nd???nda ve Medine'de k?ble Beytu'l-Makdis'den Ka'be'ye çevrildi?inde farz k?l?nm??t?r.)

Medineli, Basral? ve ?aml? alimlere göre (S?ratalleziyne enamte aleyhim) bölümünü alt?nce ayet (Gayril Ma'dubi aleyhim veladdallin) bölümünü de yedinci ayet saym??lard?r.

Kur’an-? Kerim’in ilk sûresi oldu?u için “ba?lang?ç, aç?l??, açan” anlam?na “Fâtiha” ad?n? alm??t?r. Sûrenin ayr?ca, “Ümmü’l-Kitab” (Kitab’?n özü, Ana kitap ve Kur’an’?n ayetlerinin bir özeti anlam?na gelir) “es-Seb’ul-Mesânî” (“Tekrarlanan yedi âyet” ile ilgili olarak bak?n?z: Hicr sûresi, âyet, 87.) , “el-Esâs” (dinin as?llar?n? ihtiva eden), “el-Vâfiye” ve “el-Kâfiye” (?slam?n ana hatlar?n? anlatan), “el-Kenz”, “e?-?ifâ”, “e?-?ükr” ve “es-Salât" gibi ba?ka adlar? da vard?r. Kur’an’?n içerdi?i esaslar öz olarak Fâtiha’da vard?r. Zira övgü ve yüceltilmeye lây?k bir tek Allah’?n varl???, onun hâkimiyeti, tek mabut olu?u, kullu?un ancak O’na yap?l?p O’ndan yard?m istenece?i, bu sûrede özlü bir ?ekilde ifade edilir. Fâtiha sûresi, ayn? zamanda ba?tan ba?a e?siz güzellikte bir dua, bir yakar??t?r.

Fatiha sûresi ummumi olarak her derde ?ifâd?r.
Yatarken fâtiha, ihlâs? ?erif, felâk ve nâs okuyan her türlü musibetten ve tehlikeye karsi on dokuz defa okuyan Allahin izniyle tehlikeden kurtulur.
Fatiha Süresinin Ayetlerinin siralamasin da 1-7,gök sema katlarini
Yukardan asagiya dogru bir dizayne ve 7-1 ise ,Dünya dan Arsa dogru bir dizayne göre bir tanzime isaret oldugunu söyleyen Tasavvuf alimleri vardir.Yedinci den dördüncü ayete kadar olan ayetler Allah(c.c)a yücelmenin yolunu anlatmaktadir.3,2,1 ayetleri ise Ilahi Huzurda olmanin olmazsa olmaz sartlarini ve makamlarini
?saret etmektedir.Bu sirli aciklama bütün varliklarda yedi sirrina sahib oldugunu anliyoruz.Bu acidan bakilinca cok ilgi ceken bir yorum oldugunu anliyoruz(Allah(c.c) endogrusunu bilir) .
(1) Besmele, Neml sûresinde müstakil bir âyet olarak yer al?rken (27/30), Tevbe sûresi hariç Kur’an’?n her sûresinin ba??nda da bulunmaktad?r. Fâtiha sûresinin ba??ndaki besmele, bir görü?e göre, sûrenin birinci ayeti say?lmay?p, son âyet iki âyet olarak kabul edilmektedir. “Rahmân ve Rahîm olan Allah’?n ad?yla” ?eklinde tercüme edebilece?imiz besmeleyi, aslî ifadesi ile okuyup öylece korumak uygun olur. Zira Besmele, t?pk? ezan ve selâm gibi, tüm müslümanlar aras?nda ortak bir mesaj niteli?i ta??maktad?r.
Hamd, tüm varl?klar? nimetlendiren sonsuz kudret sahibi Allah’? yüceltme ifadesidir. Hamd eden insan, Allah’?n nimetlerine konu olu?u bak?m?ndan de?il, Allah’?n tüm insanlar? nimetlendirici bir konumda olu?u aç?s?ndan ona hamd eder. Bu itibarla, belli bir nimet bir insana ula?sa da ula?masa da, o insan Allah’a hamd eder. Allah’tan ba?ka, mutlak anlamda nimet verecek hiçbir varl?k bulunmad??? için, hamde lây?k tek varl?k da Allah’t?r.

(2) Rab, “Varl?klar? yaratan, tüm ihtiyaçlar?n? kar??layarak onlar? kademe kademe geli?tirip olgunlu?a ula?t?ran Allah” demektir.
Rahmân, “Rahmeti çok”, “çok merhametli”, “sonsuz merhametli” anlamlar?nda, sadece Allah için kullan?lan s?fat-isimdir. Tam bir Türkçe kar??l??? yoktur. Mü’min olsun, kâfir olsun; iyi olsun, kötü olsun, herkes “Rahmân”?n ifade etti?i rahmetin kapsam?ndad?r. Varl?klar da bu rahmet ve merhametin eseri olarak var olmu?lar ve varl?klar?n? da yine bu sayede sürdürmektedirler.

(3) “Rahîm” kelimesi de, “Rahmân” gibi Allah Teâlâ’n?n s?fatlar?ndan biridir. Ayn? ?ekilde, “rahmeti çok”, “çok merhametli”, “sonsuz merhametli” anlamlar?n? ta??r. Ancak “Rahmân”, Allah Teâlâ’ya has bir s?fat-isim iken, “Rahîm” insanlar için de kullan?labilir. Nitekim Tevbe sûresi 128.âyette, bu s?fat Hz.Peygamber için de kullan?lm??t?r.

Not:Besnele Konusun da,bir cok rivayetler mevcüd olmasina ragmen biz ancak burada bir kacini alarak yetinme durumunda kalacagiz;Besmele her kitabin basidir,Besmele ile baslanir.Her bir mesru ve makul isler besmele ile baslanmalidir,eger besmele ile ba?lanmazsa o is artik bereketsiz bir i?dir,Cehennemdeki ondokuz zebenilerden kim kurtulmak isterse cokca besmeleyi okusun,her kim eve girerse seytan onu takip eder, eger eve girerken Besmeleyi okursa, ?eytan onunla o eve giremez,artik bana bu evden nasib kalmadi der ve eve giremez,bu hadis rivayetleri ve digerleri gibi bir cok hadis rivayetlerini Kütüb-ü Sitte de ve diger hadis kitaplarda “Kenz-ül Irfan” da bakabiliriz.
Hamd;Herkim mesru ve makul islerine baslarda,sonun da Elhamdülillah” demezsse o isde hayir yokdur,rivayeti mevcüddüur.
“Hamd,sükürden bir derece dah genel anlami sahiptir,zira Sükür icin nimetin varligi sözkonusu iken Hamd hem nimete karsi hem de nimetin kayibinda söylenir.

 
Kurban
Beiträge: 527
Registriert am: 19.08.2010

zuletzt bearbeitet 10.05.2014 | Top

   

2.Süre Bakara/Tefsiri
Anadolu Evliyalari ile Anabasliklar/Tavsiye edriz

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen