SEMA

#1 von Kurban , 27.09.2010 02:52

Sema Üzerine Bir Gösteri 2010

Hier gibts Sema ; http://kadir.myftp.org/Downloads/Tanzend...sche%20720p.mov
[flash]LINK KOPIEREN;UND DOWNLADEN MÖGLICH:DANKE


SEMA und Ney Üzerine
Über Sema und Ney(Flüt)
WIR BILDEN SEMAZEN AUS...
Bildungmaßnahmen dauert 70 Stunden..
Melden Sie sich auf "tiav@hotmail.de" adresse an,wenn iterresse haben..

Semâ Wörter wie "Işitmek und anhören" Mânâlarına." Schöne Stimme und Musikî sind auch gebrauchte begleitet Coşmak Mânâsında.
Ein Co-Kreation in Semâ Tasavvufta. Semâdan-Gaye, machen dieses Recht auf die Leute es als legitim verwenden.

Alle anhören der Prophet Muhammad, der Prophet-Ali,

"Sendenim Bendensin Yâ Ali, Sie, ich auch.

Obendrein, begann ich, die von den Propheten Ali spin.

Hz. Jafar "sieht für mich Ihre Sûretin und Sîretin (Moral).

Diese schöne begann şevkinden Hz. Jafar Rückkehren, erwähnt.

Auch für die Propheten-Zid "Sie wurden unsere Bruder und Âzad Kölemizsin" Buyurunca

Begann der Prophet in glänzender Zid zurückzukehren. Dann gab der Prophet Muhammad "Tante Anne Mesabesindedir" Buyurarak, Tochter des Propheten Cafer.
The girl's Tante war die Ehefrau von den Propheten Cafer. 2 die Waise

Andere Mystiker, wie im Text das Wort "Hacel" im Hadisin des İmam Gazalî "und" Mânâsına ", in dieser Angelegenheit wie folgt, wobei die Semâ sagt:
"Eine Menge, und wir geboren." Gemäß den Bestimmungen dieser Vorschrift ist der Grund, warum es durch die Raksın gesteuert wird. Wenn Sie immer ein
Gefühl legitim ist und, dass der Mann-şevke-Rakseden, seine Liebe für die schöne Raksı es erhöht interessieren. Raksı ist auch zulässig, wenn Mubahtır ist.
Wenn Sie eine unrechtmäßige, er bedeutet etwas Sevinmişse Raksı ist nicht legitim. "3
Diejenigen, die bereuen bereut??: ~! ' Site! http://www.tevbe.org/Forum//showthread.php?t=8452


Hier ist die "universal" Murad "Semâ".
Zunnûn el-ısrî, in den ersten Platz-frei-und Şiblî M, einschließlich der berühmten Cuneyd Evliya und islamischen Mutasavvıfları und Âhireti, wenn Sie zu kommen Raksetmişlerdir ein Vecde versprochen. Semâ Semâı geschehen wäre, und loben Wörter.

"Zeit variiert je nach Standort und die Semâ-Ihvana" unterscheidet drei Gruppen-ich kostenlose Nibs Semâ Cuneyd: das House Of Commons, Zahid und unsere Ârifler.

Semâı Ârif und Zahidler Willkommen in das House Of Commons, während gut für. Zunnûn Semâın Ilâhî Neşveden Nasibi ısrî el-M ist nicht zulässig für das House Of Commons, Riyazet und Mücahedenin richten sich nicht an Zahidlerin, die Ihre zulässige Semâı auftreten. Der beste Grund für beide House Of Commons, Semâı Mutasavvıfın Görmemelerinin Semâı Ilâhî, die das wirkliche Ziel Ecstasy und Eifer, in Ihrem Land konfrontiert ist.

Semâın nur für Commons-shaafa'i ist Makruh EC. Zusätzlich im Buch der İmam Gazalî Box ' l-Kulûb-ı Kiramdan einige der Begleiter, darunter, Sie sagen, die Semâ Zubayr, Ibn Şûbe und Mugîre,. Zikreder Muʿāwiya I

Mevlâna Jelaladdin Südhaube ist Semâın Gıdası Âşıklarının Rechte, worin Canan (Hakikî Fellow) sagt, dass es ein Traum, um Kavuşmanın Lâtif zu erfüllen. Für diejenigen, die ein Herz und Semâın spirituelle Hal Döşek. 4

Wenn Sie unterschiedliche Meinungen unter den Gelehrten haben auf Semâın Fıkhî Cevazı Ilâhî Liebe, Ecstasy, und aufgrund der Semâ als üblich, die Versuchungen der eine Verurteilung ist zulässig.

Für die Semâ Mevlânâ und will:
Die Zeit der nächsten Jahrhunderte, einige der Ressourcen der Mevlânâ Semâ Zikrederse getan, Mevlânâ Shams-ich Tebrizî Ressourcen Ekserîsi nach seiner Begegnung mit der Förderung, die die Naklederler Semâa.
Semâ Buyurunuz sagte ihm, "a Day in the Sun. Finden Sie alles, was Sie wünschen, Taleb und Semâda. Semâın, Hevâ, nicht in der Lage, mit der Öffentlichkeit zu engagieren ist verboten, wegen der "ist-nach diesem Gespräch gestartet, und nach dem Ende seines Lebens, bis die Semâ-Semâa. Und selbst wenn ein Versprechen, dass Sie die ausgehende Mânâlı gefallen werden, Mescidinde, Aziziye, Konya auf der Semâ vorgeben. Es ist während der Semâ des Mevlâ die Weise, die er sieht der Grandness und İlâhî Arts-Tecellîleri. Während dieser Suallere und die Antwort erfolgt durch Semâ gefragt.


Eflâkî's Menâkıbü ' l-Ârifin, das Buch ist auch dabei das stehlen, Semâ Defçilerin Def Üfledikleri Neyzenlerin Ney Mevlânâ ebenfalls angegeben ist. Mevlânâ Federn Mesnevî,
"Hören Sie den Ayrılıklardan zur Hikâyet der Küche arbeiten gemacht für Beschwerde einfacher made" begonnen und ney's Liebe für die Umwelt festgestellt, dass Brände, um Saçtığını benötigt hätte.
Şârihleri gemacht Maksadın Mesnevî "Mensch-ı Kamil" ist in der Lage, şârihler, Hakikî, einige Mânâda im Süden. Ein Gedicht "Nây Bânk-ı Âteşes În Mevlâna und Nîst Bâd. Âteş Nedâret Nîst Bâd În jeder sagen "das heißt, die" Ney In die Klänge von über Ateşleridir. Es ist kein leichtes Material in Üfürülen. Auch ein Feuer dieses (Ilâhî Liebe und Zuneigung) fehlschlägt, es tut ankommen besser, "sagt.


Türkisch
Sema ve ney üzerine
Semâ kelime olarak “işetmek ve dinlemek” mânâlarına gelmektedir. Güzel sesle ve musikî refakatinde coşmak mânâsında da kullanılır. Tasavvufta semâ bir vasıtadır. Semâdan gaye ise, ondan meşru olarak faydalanmak ve bu vesile ile insanlara Hakkın kelâmını dinletmektir.1
İslâm mutasavvıfları ve İmam Gazalî gibi büyük zatlar semâı Peygamberimizin mübarek sözlerinden şevke gelip dönen Sahabîlere kadar dayandırmaktadırlar. Şöyle ki:

Hz. Hamza şehit olunca küçük kızı yetim olarak kalmıştı. SAhabîlerden Hz. Ali, Hz. Cafer ve Zeyd bin Sâbit’ten her üçü de bu yetimi himayeleri altına alıp bakmayı arzu ediyorlardı.

Hepsini de dinleyen Peygamberimiz, Hz. Ali’ye,
“Yâ Ali, sen bendensin, ben de sendenim” buyurdu.
Bunun üzerine Hz. Ali sevincinden dönmeye başladı.
Hz. Cafer de “Senin sûretin ve sîretin (ahlâkın) bana benziyor” buyurdu.
Bu güzel sözü duyan Hz. Cafer şevkinden dönmeye başladı.
Hz. Zeyd için de, “Sen bizim kardeşimiz ve âzad edilmiş kölemizsin” buyurunca
Hz. Zeyd de heyecanından dönmeye başladı. Daha sonra Peygamberimiz “Teyze anne mesabesindedir” buyurarak, kızı Hz. Cafer’e verdi. Hz. Cafer’in hanımı yetim kızın teyzesi idi.2
Diğer mutasavvıflar gibi, İmam Gazalî de hadisin metninde geçen “hacel” kelimesini “semâ ve raks” mânâsına alarak bu hususta şöyle demektedir:
“Raks bir sevinme ve sevinçten doğar. Raksın hükmü ise onu tahrik eden sebebe göre hüküm alır. Eğer rakseden adamı şevke getiren meşru ve ulvî bir duygu ise, onun raksı o sevgiyi
arttırdığı için güzeldir. Şayet mubah ise raksı da mubahtır. Eğer meşru olmayan, harama vasıta olan bir şeye sevinmişse raksı meşru değildir.”3

Burada “raks”tan murad “semâ”dır.

Başta Zunnûn el-Mısrî, Cüneyd-i Bağdadî ve Şiblî olmak üzere, meşhur evliya ve İslâm mutasavvıfları ’ı ve âhireti hatırlatan bir söz duydukları zaman vecde gelip raksetmişlerdir.
Semâ yapmışlar ve semâı öven sözler söylemişlerdir.
“Semâ zamana, mekâna ve ihvana göre değişir” diyen Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri semâ edenleri üç gruba ayırır: avam, zahid ve ârifler.

Semâı ârif ve zahidler için iyi görürken, avam için hoş görmez. Zunnûn el-Mısrî ise, semâın ilâhî neşveden nasibi olmayan avam için caiz olmadığını söylemekte, riyazet vemücahedenin meydana
gelmesi için zahidlerin yaptıkları semâı mubah görmektedir. Her iki mutasavvıfın da avam için semâı iyi görmemelerinin sebebi, onların semâı gerçek maksadı olan ilâhî vecd ve şevk karşısında yapmamış olmalarıdır.

İmam Şâfiî ise semâın sadece avam için mekruh olduğunu beyan eder. Ayrıca İmam Gazalî Kutu’l-Kulûb isimli eserinde Ashab-ı Kiramdan bazılarının semâ yaptıklarını söyler, bunlar arasında
Abdullah bin Zübeyr’i, Mugîre bin Şûbe’yi ve Hz. Muaviye’yi zikreder.

Mevlâna Celâleddin Rumî ise semâın hak âşıklarının gıdası olduğunu, onda Canan ile (hakikî dost ile) buluşup kavuşmanın lâtif bir hayali bulunduğunu söyler. Ve semâın manevî hal sahibi olanların gönülleri için bir döşek olduğunu belirtir.4

Semâın fıkhî cevazı üzerinde âlimler arasında değişik görüşler varsa da, ilâhî aşk, vecd ve cezbeden dolayı semâ yapmanın mubah olduğu hususunda yaygın bir kanaat mevcuttur.

Mevlânâ’nın semâ yapıp yapmadığına gelince:

Mevlânâ’nın zamanına yakın asırlarda yazılan bazı kaynaklar semâ yapmadığını zikrederse de, kaynakların ekserîsi Mevlânâ’nın Şems-i Tebrizî ile buluşmasından sonra onun teşvikiyle semâa başladığını naklederler.

Bir gün Şems ona, “Semâ buyurunuz. Taleb ve arzu ettiğiniz şeyi semâda bulursunuz. Semâın halka haram olması, hevâ-i nefsi ile meşgul olmasından dolayıdır” der. Mevlânâ bu konuşmadan sonra semâa başlamış ve
hayatının sonuna kadar da semâ yapmıştır. Hattâ öyle ki, hoşuna giden mânâlı bir söz duyduğunda, Meram Mescidinde, Ilıca’da, Konya meydanında semâ yapmıştır. O, semâ esnasında Mevlâ’nın azamet ve kudretini
İlâhî sanatlar üzerindeki tecellîleri gördüğünü söyler. Bu semâ esnasında sorulan suallere manzum olarak cevap verdiği söylenmektedir.

Eflâkî’nin Menâkıbü’l-Ârifin isimli eserinde ise ayrıca Mevlânâ semâ yaparken defçilerin def çaldıkları, neyzenlerin Ney üfledikleri de belirtilir. Mevlânâ Hazretleri Mesnevî’sine

“Dinle neyden çün hikâyet etmede, ayrılıklardan şikâyet etmede” diyerek başlamış ve ney’in çevreye aşk ateşleri saçtığını ifade etmiştir.

Mesnevî şârihleri neyden maksadın “insan-ı kâmil” olduğunu söylerlerse de, bazı şârihler de ney’i hakikî mânâda kullanmışlardır. Mevlâna bir şiirinde “Âteşes în bânk-ı nây ve nîst bâd.
Her ki în âteş nedâret nîst bâd” yani,”Ney’in çıkardığı sesler aşkın ateşleridir. İçine üfürülen maddî bir soluk değildir. Bir kimsede bu (ilâhî aşk ve muhabbet) ateşi olmazsa, o yok olsun daha iyi” demektedir.


Buna göre, Mevlâna semâ yapmış, ney dinlemiş, fakat ney çalmamıştır.

Bugün her sene Aralık ayında Konya’da tekrarlanan Mevlâna ihtifalleri ise, Mevlâna’nın fikir ve görüşlerini etrafa yaymak, onun adına kurulan tarikatı dünyaya ilân etmek üzere yapılmaktadır.
Bilindiği gibi, Mevlevî tarikatını oğlu Sultan Veled kurmuştur. Sultan Veled de babasının arzu ettiği şekilde yaşamış bir evlattır.

Arzumuz, Mevlevîliğin sadece isim ve resimden ibaret kalmaması, asırlar önce kurulan bir tarikatın aslına ve ruhuna uygun bir şekilde devam ettirilmesidir.

1. Tasavvuf ve Tarikatler, s. 64.
2. Müsned, 1: 108.
3. İhyâ, 2: 300
4. Mesnevî-i Şerif Manzum Nahîfî Tercümesi, 1:2.

Mehmed Paksu

 
Kurban
Beiträge: 524
Registriert am: 19.08.2010

zuletzt bearbeitet 28.12.2014 | Top

RE: SEMA

#2 von Tiav ( Gast ) , 22.10.2011 09:47

http://www.facebook.com/video/video.php?...video_processedBu Link e bakin,Guzel Bis Sema ve almanca anlatimla Tiav ürünü paylasin..Tskr..

Tiav

   

RUya Yorumu ve Lalilaheillallah
Sifa Ayetler

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen