KiYAMET ALAMETLERI NELER?

#1 von mck ( Gast ) , 25.12.2011 08:49

Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyâmet alâmetleri nelerdir?
Soru: Kıyâmet ne zaman kopacaktır, belli başlı alâmetleri var mıdır?
Cevap: Kıyâmetin ne zaman kopacağı bildirilmemiş, (Onu ancak Allah bilir) buyurulmuştur. (A'râf 187, Ahzâb 63)
Kıyâmetin kopmasına yakın çeşitli alâmetler çıkacaktır. Kurân-ı kerîmde buyuruluyor ki:
(Rabbinin ba'zı âyetleri [alâmetleri] geldiği gün, önce îmân etmemiş veya îmânında bir hayır kazanmamış olana, o günkü îmânı fayda vermez.) [En'âm 158]
Ba'zı âyetlerden maksat, Güneş'in batıdan doğması gibi Kıyâmet alâmetidir. &127On büyük alâmet çıkmadıkça Kıyâmet kopmıyacağı hadîs-i şerîfle bildirmiştir.

Büyük alâmetler

1- Mehdî gelecektir. Babası Abdullah, annesi Âmine'dir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
Mehdî'nin başı hizâsında bir bulut olacak, buluttan bir melek "Bu Mehdîdir, sözünü dinleyin" diyecektir.) [Ebû Nuaym]
2- Deccâl gelecektir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
(Deccâl çıkınca, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrı olduğuna inananın îmânı gider.) [İbni Ebî Şeybe]
3- Hz. Îsâ gökten inecektir. Kurân-ı kerîmde buyuruluyor ki:
(Allah'ın resûlü Meryem oğlu Îsâ'yı öldürdük dedikleri için yahûdîleri la'netledik. Onlar Îsâ'yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine Îsâ gibi gösterildi.) [Nisâ 157]
Hz. Îsâ göğe kaldırılmıştır. (Nisâ 158)
(Elbette o [Hz. Îsâ'nın Kıyâmete yakın gökten inmesi], Kıyâmetin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyin.) [Zuhruf 61-Tibyân]
4- Dâbbet-ül-arz çıkacak. Bu hususta birçok hadîs-i şerîf vardır. Biri şöyle: (Dâbbet-ül-arz, mü'mine âsa ile dokunur, alnına "Bu Cennetlik" yazılır, yüzü nûrlanır. Kâfire vurunca, "Cehennemlik" diye yazılır, yüzü simsiyah olur.) [F. Fevâid]
Bu hayvandan Kur'ân-ı kerîmde de bahsedilmektedir. (Neml 82)
5- Ye'cüc ve me'cüc çıkacaktır. Ye'cüc-me'cüc seddi yıkıp çıkar. (Enbiyâ 96)
6- Duman çıkacaktır. Yeri göğü duman kaplar. (Duhan 10)
7- Güneş batıdan doğacaktır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
(Güneş batıdan doğmadıkça Kıyâmet kopmaz. O zaman herkes îmân ederse de fayda vermez.) [Müslim]
8- Ateş çıkacaktır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
(Hicâzdan çıkan ateş, Basra'daki develerin boyunlarını aydınlatır.) [Müslim]
9- Doğu, Batı ve Arabistan'da ay tutulacak ve yer batması olacak. (B.Arifin)
10- Kâ'be yıkılacaktır. (T.Kurtûbî)
Kıyâmet koparken, dünya, şimdiki yörüngesinden çıkıp, başka bir yörüngeye girer, daha sonra dağlar hallaç pamuğu gibi atılır, taş taş üstünde kalmaz, apartmanlar, gökdelenler, saraylar yıkılır. Madden böyle virân olduğu gibi ma'nen de, virân olur.
Kıyâmetin küçük alâmetleri ile ilgili hadîs-i şerîflerden ba'zıları şöyle:

(Ticaret çoğalır, izinsiz ticâret yapılmaz.) [Müslim]
(Erkekler azalır, kadınlar çoğalır, zinâ artar.) [Buhârî]
(Çalgı her yere yayılır, zaptiye, gammaz ve gıybetçi çoğalır.) [Beyhekî]
(Câmiye giren iki rek'at namaz [tehiyyet-ül mescid] kılmaz.) [Taberânî]
(Sadece tanıdıklara selâm verilir. Yazarlar çoğalır.) [Hâkim]
(İlim kalkar, cehâlet, anarşi ve ölüm çoğalır.) [İbni Mâce]
(Zengine malı için ta'zim edilir. Esnaf, ölçü ve tartıda hîle yapar. Köpek beslemek, evlâd yetiştirmekten câzip gelir. Veled-i zinâ çoğalır.) [Taberânî]

(Fırat'ta bir altın define çıkar. Görenler ondan bir şey almasın!) [Buhârî]
(Ehli olmayana iş verilir.) [Buhârî]
(Ulema, halkın istediği yönde fetvâ verip, helâla haram, harama helâl derler, Kur'ânı ticârete âlet ederler.) [Deylemî]
("Şu kabirdeki ben olsaydım" denmedikçe Kıyâmet kopmaz.) [Müslim]
(Kötü iyi, iyi kötü gösterilmedikçe, Kıyâmet kopmaz.) [Harâitî]
(Zelzele, fitne, katillik artmadıkça, Kıyâmet kopmaz.) [Buhârî]

(Lûtîlik mubah sayılıp, taş yağmadıkça Kıyâmet kopmaz.) [Deylemî]
(Kardeşler farklı dinden olmadıkça Kıyâmet kopmaz.) [Deylemî]
(Şerliler dünyaya hâkim olmadıkça Kıyâmet kopmaz.) [İbni Mâce]
(Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyâmet kopmaz. Yahudilerin gizlendiği taş ve ağaç, "Yahudi arkamda gel öldür" diyecektir.) [Müslim]
(Yırtıcı hayvanlar, insanlarla konuşmadıkça Kıyâmet kopmaz.) [Tirmizî]
(Allah diyen müslüman kaldığı müddetçe Kıyâmet kopmaz.) [Müslim]
(Kıyâmet, yalnız kötüler üzerine kopar.) [Buhârî, Müslim]
Diğer alâmetler
Hadîs-i şerîfle bildirilen diğer alâmetlerden ba'zıları:
1- Emânete riâyet kalkar.
2- Kötüler söz sahibi olur.
3- İçki ve tefecilik âşikâr olur.
4- Zekât verilmez.
5- Hanıma uyulur, anneye isyân edilir.
6- Kur'ân-ı kerîm tegannî ile okunur.
7- Zararından korunmak için herkese müdâra edilir.
8- Gençler fâsık olur.
9- Sonra gelenler, önceki âlimleri câhillikle suçlar.
10- Bid'atler yayılır.
11- Bilgin denilenlerde, zerre kadar îmân olmaz.
12- İslâma uymak ayıp sayılır, hor görülür.
13- Herkese iyilik edenler ahmak sayılır.
14- İslâma uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olur.
15- Mescidlerde fâsıkların sesi yükselir.
16- Emr-i ma'ruf ve nehy-i münker kalkar.
17- Günâha teşvik artar. İyiliğe mâni olunur.
İbni Ömer hazretleri buyuruyor ki:
Kıyâmet alâmetleri zuhur edince dine daha çok sarılmalıdır!
Bunlardan birkaçı şöyle:
1- Âlimler ilmi, para karşılığı öğretir.
2- Akrabalık münâsebetleri kopar.
3- Ana-babaya isyân edilir.
4- İyiler azalır.
5- Dünya menfaati için din âlet edilir.
6- Binalar yükselip heva-i nefse uyulur.
7- İltimas, rüşvet çoğalır.

mck
zuletzt bearbeitet 25.12.2011 12:12 | Top

RE: KiAMET ALAMETLERI NELER

#2 von mck ( Gast ) , 25.12.2011 08:54


KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR ?

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Veda Haccı’nı yaptığı zaman, Kabe-i Şerif’in halkasını tuttu ve ashabına şöyle bir konuşma yaptı:
-Ey insanlar. Ben şimdi sizlere kıyametin alametlerini muhakkak haber vereceğim. Sizler şimdi beni iyi dinleyiniz.
İyi biliniz ki muhakkak altmış haslet yani huy ve sıfat kıyamet alametlerindendir, buyurdu. Orakakilerden biri tarafından:
-Onlar nedir? Ey Allah’ın Resulü, diye sordu. Allah’ın Resulü de:
1. Namazların zayi edilmesi,
2. Şehevi ve nefsani arzulara uyulması,
3. Heva ve hevesata temayül edilmesi,
4. Emanetlerin zayi edilmesi
5. Haram olan şeylerin helal sayılması,
6. Faiz parasının yenilmesi,
7. Yüksek yüksek binaların kurulması,
8. Rüşvetlerin alınması,
9. Dünya malına karşılık dinin satılması,
10. Hısım ve akrabalık münasebetlerinin kesilmesi,
11. Hakimler tarafından haklı hükmün satılması,
12. Polis ve zabıta memurlarının çoğalması,
13. Çocukların devlet reisi olması,
14. Bir takım çalgıcı kızların yetiştirilmesi,
15. Yırtıcı hayvanların derilerinden kürk manto ve benzeri gibi birtakım elbiseler yapılması,
16. Her memlekette zulüm fiillerinin ortaya çıkması,
17. Karı koca boşanmaları çoğalması,
18. Zina ffilleri etrafa yayılacak,
19. Emin kişilere hain gözü ile bakılacak,
20. Hainler de emin kişi kabul edilecek,
21. İftira ve
22. Yalan şahitlikleri çoğalacak,
23. Yağan yağmurlar sıcak ve afet olacak,
24. Çocuklar hırçın ve öfkeli olacak,
25. Zekat ibadeti verilmeyecek,
26. Şarap ve benzeri içkilerin içilmesine devam edilecek,
27. O zamanda alenen günah işlemekten çekinmeyen bir takım fasık ve facir devlet başkanları ve valiler olacak.
28. Hain vezirler,
29. Çocukları yetiştiren eğitimciler,
30. Fasık ve facir Kur’an okuyan hafızlar,
31. Yağcı ve yardakçı alimler,
32. Hain tüccarlar, olacak,
33. kur’an-ı Kerim ve Mushaf-ı Şerifler süslenecek,
34. Camiler tezyin edilecek,
35. Minareler uzatılacak,
36. Vali ve amirler yani hükumet ricali çoğalacak.
37. Din ilmini bilen fakih ve alimler azalacak,
38. Parlak hatipler çoğalacak.
39. Emin kişiler azalacak,
40. Fakirler çoğalacak.
41. Ahitler ve antlaşmalar çoğalacak.
42. Allah’ın tayin ettiği cezalar iptal edilecek yani geçersiz sayılacak.
43. Şarkıcı kızlar yetiştirilecek,
44. Çalgı ve musiki aletleri edinilecek,
45. Tartılar;
46. Kilo ve ölçekler eksik yapılacak.
47. Kadın kendi idarecisini doğuracak (yani çocuklarının tahakkümü altına girecek)
48. Kadın da çalışarak kocasının ticaret işlerine katılacak.
49. Kadınlar kendilerini erkeklere,
50. Erkekler de kendilerini kadınlara benzetecekler,
51. Ancak tanınan ve bilinen kişilere selam verilecek.
52. Kişi kendisinden şahitlik istenmediği halde kendiliğinden şahitlik edecek,
53. İlik, ibadet etmek için olmayıp dünyalık için tahsil edilecek,
54. İnsanlar ahiret işi ile dünyalık isteyecekler,
55. O zamanın insanları arasında kafirler,
56. Zalimler aziz yani muteber, muhterem ve kadri yüksek olacak,
57. O zamanın insanları arasında münafıklar,
58. Fasıklar, kuvvetli olacak.
59. onların arasında cahiller şerefli olacak.
60. Takva sahibi mümin de onları arasında hor ve hakir olacak ve değiştirmeye, düzeltmeye muktedir olamadığı kötülüklerden dolayı tuzun suda erimesi gibi kalbi eriyecek. O zamanda insanların en akıllıları, tilkinin ele geçmemesi için sağa sola yan çizmesi gibi dini ile yan çizip ele geçmeyenleridir.
Buhari’de bildirildiğine göre şunlar da kıyamet alametlerindendir:
1. İki büyük İslam ordusu birbirleriyle harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır.
2. Yine hepsi ben Allah’ın Resulüyüm, Peygamberiyim, diye iddia eden otuza yakın yala9ncı, mel’un deccallar türemedikçe kıyamet kopmayacaktır.
3. Hakiki ilim adamlarının ölümleri ile İslami ilimler alınıp kaldırılmadıkça,
4. Zelzeleler çoğalmadıkça,
5. Zaman takarrub edip gece ile gündüz yaklaştırılmadıkça,
6. Bir takim fitneler zuhur etmedikçe,
7. Hercümerç yani adam öldürme vakaları çoğalmadıkça,
8. Keza, aranızda mal, servet çoğalıp sel gibi akmadıkça,
9. Mal sahibi malının zekatını kim kabul eder diye endişelenmedikçe,
10. Mal sahibi bazı kimselere malının zekatını vermeyi isteyip fakat zekatını arzettiği kimse, Benim zekata ihtiyacım yok, diye reddetmedikçe,
11. Yine, halk yüksek kaşaneler yapmak yarışına çıkmadıkça,
12. Bir kimse herhangi birinin mezarı başından geçerken: Keşke bunun yerinde yatan ben olsaydım diye temenni etmedikçe,
Güneş batı tarafından doğmadıkça kıyamet kopmayacaktır.

BU KONUDA IMAM I SARANININ kIYAMET ALAMETLERI KITABINI TAVSIYE EDERIM

mck

   

YILBAŞI KUTLAMALARINA KATILMAK, HİNDİ VE BENZERİ ŞEYLERİ SATMAK
CELCELUTIYE DUASI

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank! .adobbreit { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; }.nadmsg { background-color: #DFF6EC; border:1px solid #46d6fa !important;}.adsseite { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; } }
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen