LÜGAT-I SÜBH-I SIBYAN

#1 von Hmck tercüme eden ( Gast ) , 20.12.2011 15:46

Yazari;Musannif Seyyid Mustafa Konevi ibni Muhammed Hamid bin Muhammed(r.a)
ilk baski Nazilli Muhammed efendinin matbasinda,H.1290 da olmustur Allah(c.c) gani rahmet etsin..

LÜGAT-I SÜBH-I SIBYAN

1.NAM-I HUDA ZIKIR

Nam-i huda zikir edelim ibtida,menzil-i maksüde odur rehnuma
Nam-i huda olsa esas-i kelam,ana binaen nola olsa temam.

Nam-i huda can-u dili §ad eder,cümle lugat ehli ani yad eder.
Hamdü sena minnet-i sükür siyas(cümlesi),layik ani halik-i cin ve unas
Evvelki,beni adem'e verdi lisan,ta edeler $ükrünü vird-i zeban.

ilimle hikmet verip itti kerem,alleme malem yalem bil galem.
Nimetinin sofrasi berr-i basit, hikmetinin katresi bahr-i muhit.

Kullarina rahmeti cok padisah,cenneti göstermek icin sâhi reva.
Âleme gönderdi rasül-ü emin,hem ana indirdi kitab-i mübin.

Halki beri kildi dalaletden ol,hakkin ayan eyledi gösterdi bol.
Râh-i Huda bende sirac-i münir,yevm-i kiyamtde §efi ve nasir.

Ümmeti hakkinda duasi kabül,ahmed-i mahmudu muhammed rasül
Salli aleyhi huve hayrül enam,rabbi ve sellim bi etemmisselam.
Sümme alel âli ve ashabihi,el muthallilin bi adabihi

Necmi huda benddir anin her biri,mezheb-i hak üzredir rehberi.
Cümlesinin ruhuna her subhi §am,vasi ola hazret-i hakdan selam.


2.DER BEYAN-I NAZMI KITAB

Nam-i Huda cunki söze verdi tab,dinle nedur bahis nazm-i kelam
ilmi lugat emri mühim olmakla,hifzini teshil icin ehli yakin.

Nazimla bir nice lügat yazdilar,silki mani'de dürer dizdiler,(inci)
Hangi sabi kim okuyup hifzede,âid olur ona nice faide.

Zabt-i lugatiyle olur beher dar,vezin ile nazim icre bulur iktidar.
Lakin ânin ekserisinin manisi olmagla terceme-i farisi
Fehmedemez ani buvahi§ra diyar,ola hususa okuyan sigar.

Hifza haleldir bu dahi vakia,terceme-i lafiz üzre mukaddem ola.
Yahud ara yerde ola fasila,vezin icin irad olunan lafiz ile..

Gerci selasinde gelir bi nazir,lakin olur zabti lugatda asir..
Imdi bu manzumeyi bu abd-i zayif,lutfu ilahi ile yazdim latif.

Nazmi husususnda idup ihtimam,ahsin tertibiyle buldu ana igtiran
Lafziyla manasi idup izdivac,kalmadi §erh-u rakama ihtiyac.

Taki ola hemmi ve hifzi yesir,hacmi sagir ola lugati kesir.
ibni feristah lügati gibi genc,oldu ve kuran lugatini itdi derc.

Birinci bahir üzere acip,perru bal,gitalari oldu sefine misal.
Hayir ile §âd sebebi yâd ola,Sübha-i sibyan ana hem adi ola.

Kita temaminda dahi a§ikar,hem lakabi bahri ve hem vezni var.
Nazmi selis üzere buru§en kelan,avn-i Huda ile cûn oldu tamam.
Geldi bu mir°ati dile munceli,ta ana tarih ola nazm-i celi.

3.DER BEYANI MÜNACAT

Ey keremi §amil ve ihsani bol,lutfile eyle duami kabül.
Kil bu kitabi sebebi marifet,ben kuluna vasita-i marifet.

Kim ki bana hayir ile ede dua,ahir ve akibeti hayrola.
Ehli nazar dan dahi budur reca,eyleye islah görücek hata.

Müfteilun mufteilun ve failun zevariga vezniyle bu bahr-i dallin.
Bu dua'ya diyelim birlikte amin,ve amin ila ahiril umuri amin

4.El BAHRUR-RAHMAN-UL MUREFFEL

Allah tanri bir ismi rahman,kuddus âri bir naati sübhan.
Bari ve Fatir yaraticidir,vafi ve asim-hafiz nikheban.
In§a yaratmak iman inanmak,cennetdir ucmak firdevs bustan.
§ems zuka gün bedir,kamer ay,kevkeb sitaradiri dirah§ahn.
Lücciy derin su,hem lücce derya,nar-u cahim dd,hem cemi niyran
Sirbal gömlek,mikyal ölcek,girtas kagit,gistas mizan.
Mail geda dir,sail dilenci,racil piyade,acil §itaban'dir.
Saab ve asirin manisi güc'dür,Sehl ve yesirin mefhumu âsan.
Zenbi kesir cokdur günahim,kalbi §etit gönlüm peri§an.
Müstefilatun bahri recezdur,bilmek gerekdir nazmile evzan.

5.Bahri-ul Herec-üs Salim

Rasül elci ve peygamber, liva sancak, alem bayrak.
Delil ve hadi'dir ve rehber,vera halef,iktida uymak.
Savi dogru,siva gayri,seva orta dahi yeksan.
Neda nemdir,süda muhmel,seri irmak,sera toprak.
Münkis ser,yekun eden,mukib yüz üstü düsen.
Hafi gizli celi ru§en,senii yüce,deni alcak.
Hem istebrag kalin diba,ve sündüs ince diba dir.
Dakik ufak,rakik ince,arid inlu,varak yaprak.
Nedir hinsir,kici parmak,beni binsir,beni vusta.
§ehadet parmagi sebbabe,ibham oldu ba§parmak.
Esabii cümle parmaklar,enabil uclari oldu.
Dahi Said belik,yed el,akib ökce,zufur tirnak.
Mefailun mefailun budur bahr-i herec-i salim.
Teallem ögren,ubsur gör,tekellem söyle,unzur bak..

Huda dogru yola gitmek,sedid-u mustevi dogru
Cu§u diz üstüne cökmek,Sader dönmek,Gibel ka§u
Hukub seksen yila derler,§uhur aylar,umur i§ler.
Sena aydin,gasak zülmet,saiyr ate§,sagar tamu..
A$a ak$am taamidir,gada ku$luk taami hem.
A$i gündüz sonu oldu,mesa gece,i$a yatsu..
furat-u ve azb tatli su,ucac-u milh aci su dur.
Sagab aclik,$ab'i tokluk,desim yag oldu,sem agu(zehir)
Zeneb kuyruk,fahiz uyluk,rakeb kasik,ibti goltuk.
ziraa endaze ve koldur,kafa ense,adut bazu dur.

El Bahrul Huzec-ül Museddes-il Mahzuf

Esiyl ak$am ikindi arasidir,gales zülmet gabes od yarasidir.
Düluk-u$ $ems gün tolanmasidir,usur ve ta'ser ayak dayanmasidir.
Hasen gökcek,tenafüs ragbet etmek,farak korku,ögüni gözetmek
Gulam oglan kuldur,cemii gilman,velid oglan ve kul,cemi vildan.
Kevaib cemii ka ib,$ol kiz oglan,henüz anda belirmis olsa sedyan(memeler)
Halil erdir,halile avretdir,mahad oglan dogurmak zahmetidir.

Ulu-ul elbab akil isleridir,zeki tayyib-u tahir aridir.
Gul-vu hadden tecavuz eylemektir,huzvu guluv tutun baglan demektir.
Sorarlarsa sine manasi nedir?,den uyku evveli manasinadir.
Teala uydu demektir-ran yendi,lebus zeyle anindir kume yendi
Tecella ru$en oldu hâka indi,teala yüce oldu,fa'e döndü.
Tava dürdu,leva burdu demektir,gava azdi,ra'a gördü demektir.

Teraib sinenin sökükleridir,hasiy bi haye seven od yeridir.
Mefailun hezec-i bahri fa uu lun,ki mahzuf museddes geldi mahzuf.

El Bahr-ul Mucannes el Mahbun

Salat rahmet hakdir,dahi namaz dua,Sena ve medha sitayi$ de hamle $ükür riza
Gafur yarligayici,rahim esirgeyici,Semi isiticidir,basirdir bina,(bize).
Be$ir mu$tulayici,nezir korkutucu,masir varilacak yer,dariyuruna bina.
Hamim yâri karib,Seri tiz ve hasis, Hakim herneki i$ler,i$i yerinde ola,
E'izze cemii aziz ve ezille cemi zelil,Aziz ulu ve kavidir,galil bi hemta.
Kenud munkir-i nimet,helu-u kati haris,vecih-u mertebe,iss-i fakih-i dür dana.
Arad-i meta kuma$tir,kefaf ve zâd azik,mesabe mecma-u merci
Mesubenin du ceza,huvar-u savt bakardir,
$efiri-i savt-i himar,said yeryüzü oldu vasid pi$i sera
Muravedet taleb etmek,vuluc kirmaktir,anet mesakkate düsmek,ant gunah-i zina
Mufailun failatun,mufailun failatun muhabbeti mahbun denildi dana.
Hanan rahmet ve rizik,ve vekar heybetidir,mihal kuvvet ve mekri azab ve kudretidir
cenan ve vuru'a ve damir haled ve fuad gönül,cibel gözü,ceben dag,cibille hilkatdir
Midad ve cisr-i mürekkep zebur ve sifr-u kitap,gunut yani Dua,sükun taatidir.
Mefaze kurtulacak yer,tebaru ve veyl helak,kebed ciger,riyeh öyken,kebed mesakkatidir.
Vebil kati $edid,takil ve kelil agiz,habalve nesic ve fesad ve vebal siklatidir.
Urub irine muhabbet idici avretler,fasile kavim kabile,vesile gurbetidir.
Zenim yatulu kisi
Ebkem esamm,dilsiz sagir,ismaa isit,uk'ud otur,bais gati hacetludur,sagir zelil medhur hur..
Saarib nedir,ta$ra cikan,hem nekas dönmek,yem$i yürür,
A'ayün büyük gözlü ki$I;AYNAA MÜENNES cemi ayin.havra gözü kara,teni gayet akdir cemi hur
fehm ve tefaakuh anlamak,ucub tefekkuhe takilmak,dabihet yegerken cinislemek
iztabael ve muallaktir ahuur..
aabir gecengabir kalan,bazig dogan,afil batan,nazir gören,Tair amel,mergad cedes,hem kabir gör..

Hmck tercüme eden
zuletzt bearbeitet 08.01.2012 13:25 | Top

   

Maturidi nedir ve nedegildir?
Imam-i Safiiye göre ZIKIR

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank! .adobbreit { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; }.nadmsg { background-color: #DFF6EC; border:1px solid #46d6fa !important;}.adsseite { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; } }
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen