ÇOCUK TERBİYESİNDE 75 İLKE

#1 von Gast , 26.04.2011 16:14

muderrisim@muderrisim.com
ÇOCUK TERBİYESİNDE 75 İLKE

01.İLKE: Saliha hanımla evlenmek için Allahın inayettine sığınmak. Örneğin:marifet ehli ile iştisare etmek gibi.Dinimizin ve Peygamberimizintavsiyelerine uymak gibi. 02.İLKE: Allah´tan salih-iyi zürriyet istemek. (Ali İmran: 38,74) 03.İLKE: Kız olsun, erkek olsun çocuk sahibi olunca sevinmek. Onların rızkını Allahın vereceğine inanmak ve korkmamak.
04.İLKE: Çocukların terbiyesinde Allahtan yardım istemek.
(Fatiha: 4) 05.İLKE: Çocukların iyiliğine ve iyi olmalarına dua etmek, asla bedduaetmemek. Salih iseler, daha da iyi olmaları için, kötü iseler düzelmeleriiçin sürekli dua etmek. 06.İLKE: Çocukların isimlerini en güzel isimlerden koymak. Peygamberimizinuygulamaları bu konuda açıktır.
07.İLKE: Küçükken güzel bir künye ile künyelendirmek. Şerefle taşıyacağıbir isimle künyelendirmek. 08.İLKE: İmanı ve salih akideyi çocukların ruhuna yerleştirmek. Örneğin: Kelime-i şehadeti ve içeriğini iyice belletmek 09.İLKE: Güzel ve övülmüş ahlaki değerleri çocukların ruh ve nefislerindeyerleştirmek. Örneğin: Takva,hilim, sıdk, emanet, iffet, sabır vebenzerleri gibi.
10.İLKE: Kötü ahlaktan uzaklaştırmak, kötü ahlakın insan nefsinde kiçirkinliklerini izah etmek. Örneğin: yalan, hiyanet, haset, gıybet, nemimeve benzerleri gibi. 11.İLKE: Güzel işleri ve edepleri onlara öğretmek, onları bu şeylerealıştırmak.Örneğin: Aksırana teşmit etmek, esnemeyi engellemek, sağ elleyemek yemek, selamın edebi, misafirleri karşılama ve benzeri şeyler gibi.
12.İLKE: Çocuklarla beraber iken iyi güzel ve dinen makbul sözcüklerle vecümlelerle konuşmaya önem vermek, çirkinlerinden konuşmamak. 13.İLKE: Evladımızın Allahın kitabını ezberlemelerine önem vermek. 14.İLKE: Şer' i zikirlerle ve dualarla onları koruma altına almak. 15.İLKE: Güzel örnek olarak,terbiye meselesine önem verip üzerine eğilmek.
16.İLKE: Çelişkilerden ve çelişkiye düşmekten sakınmak. 17.İLKE: Ahde vefa göstermek. Verilen sözü yerine getirmek. 18.İLKE: Kötü ve ahlak bozan aletlerden ve munkerlerden uzak tutmak. 19.İLKE: Geçen maddeye mukabil ve munasib şeyleri yapmak suretiyleevladlarımızı bozulmaktan kurtarmak. 20.İLKE: Cinsi sapmalardan ve sapıklardan çocuklarımızı uzak tutmak.
21.İLKE: Çocuklarımızı pahalı ve süslü, karşı cinsi azdıracak ve yoldanyoldan çıkaracak şeylerden uzak tutmak. Örneğin: Süslü elbiseler, pahalıeşya ve arabalar gibi. 22.İLKE: Sert ve dayanıklı olmaya, adam gibi adam olmaya, ciddi ve çalışkanolmaya onları alıştırmak. Onları tenbellikten, uyuşukluktan,rahattan,işsizlikten ve başkasına yük olmaktan uzak tutmak.
23.İLKE: Geçen maddedeki konumu elde etmek için gecenin sonunda uyanmayaalıştırmak. Yani seher vaktinde. 24.İLKE: Aşırı yemek yemeden, çok konuşmaktan, çok uyumaktan ve insanlarlaiçli-dişlı olmaktan yani insanlarla fazla haşir-neşir olmaktan uzak tutmak.
25.İLKE: Çocuklarımızı küçükken camiye gitmeleri için teşviketmek,büyüklerle beraber namaz kılmaya özendirmek, büyüdüklerinde namazkılmaya zemin hazırlamak. 26.İLKE: Çocukların nelere meyl ettiklerini murakabe etmek, yeteneklerinigeliştirmek ve munasib olanlara yönlendirmek.
27.İLKE: Çocukların içinde kahramanlık, cüret ve cesareti geliştirmek,kendine güveni ve edebi anlayışı aşılamak. 28.İLKE: Ev ve diğer işlerde fikirlerini beyan etmeleri için çocuklarlaistişare etmek. 29.İLKE: Çocuklara bazı sorumlulukları vermek, babanın veya görevli kişininolmadığı zamanlarda,alıştırmak ve yetiştirmek.
30.İLKE: İctima- i ve toplumsal çalışmalara, sosyal etkinliklere istiraketmeleri ve dini hizmetler,müslüman kardeşlerine yardım, Allah yolundacihad etmek, Allah yoluna davet etmek ; muhtaç, fakir ve çaresizlere yardımveyahut bu hizmetleri yapan hayır kurumlarına destek vermeyi alıştırmak. 31.İLKE: Önemli konu ve yerlerde gerektiğinde kararlar almaya onlarıalıştırmak.
32.İLKE: Çocukların tabii yapılarını, kişiliklerini, istek ve duygularınıanlamak. 33.İLKE: Çocukların büyüme merhalelerini iyi takdir etmek ve yaşına göremuamele etmek. 34.İLKE: Çocuklarla bire bir ve yüz yüze sorunlarını çözmek. Özellikleergenlik yaşlarında titiz davranmak. 35.İLKE: Çocuklarla beraber oturmak, özel vakitler tayin etmek ve onlarlaunsiyet meydana getirmek, onları teselli etmek. İhtiyaç duydukları şeylerionlara öğretmek, gerektiğinde önemli konularda kıssaler anlatmak.
36. Çocuklarımız arasında adil davranmak. Birini diğerine tercih etmemek.İster maddi konularda olsun.Herhangi birşeyi bağışlamak, hediye etmek vevermek gibi, isterse manevi olsun,ince ve sıcak davranmak gibi..
37.İLKE: Çocukların duygu ve şuurlarını lütüf, merhamet ve sevgi iledoyurmak. Yani evin dışında aramasını önlemek. Güzel bir söz, sıcak biryaklaşım, içten bir gülüş, evlatların iç aleminde fırtınalar koparır,çocukları aileye bağlar. Bu mucerreptir. 38.İLKE: Maruf olan, örf ve adete bağlı olarak çocukların nafakalarınıtemin etmek, masraflarını gidermek.Taki evin dışında o imkanları aramayakalkmasın.
39.İLKE: Çocukların arasında isar (başkasını kendi nefsine tercih etme)enerjisini vermek. Aralarında yardımlaşma ruhunu takviye etmek, çömertliğealıştırmakla mümkündür. 40.İLKE:Konuşdukları zaman önem verip onları dinlemek.Sözlerinin önemlioluşunu onlara hissettirmek. 41.İLKE: Çocukların hallerini gizlice araştırmak ve uzaktanmurakabe-gözetim altına almak. Örneğin: Namaz, abdest ve benzeri şeylerkonusunda, kiminle arkadaşlık yapıyor, ne gibi kitapları okuyor,internetten ne gibi programları izliyor. Kötülerinden korumak ve iyilerineyönlendirmek için kontrol etmek.
42.İLKE:İyi ve güzel sohbet yapmalarını temin etmek ve ikram etmede cesaretvermek ve sürekli teşvik etmek. 43.İLKE: Çocuklarınızı kötü arkadaşlardan kurtarma konusunda incehikmetlere riayet etmek, kaba kuvvet ve şiddet kullanmaktan kaçınmak, böyleanlarda o kişilerin önünde çocuklarınızı küçük düşürmemek ve hakaretetmemek. 44.İLKE: Gaflete düşmeden habersiz gibi davranmak, çocuklardan meydanagelen yersiz ve boş şeyleri, faydasız şeyleri, cahilliklerini, hatalarınıbocalama ve saçmalamalarını, sürtmelerini ve ileri-geri hareketlerinigörmezlikten gelmek. 45.İLKE: Çocuklardan sadır olan hataları abartıp-büyütmemek. Örneğin: Camınkırılması, yemek tabakların kırılması veya bir aletin bozulması gibi. Kiher evde az ve çok bu olaylar olur. Büyük masraflara yol açabilir. Fakatbunu abartmamak ve bir bardak suda fırtınalar koparmamak.
46.İLKE: Çocukları terbiyede esnek ve yumuşak davranmak. Babanın kızdığı veikaz ettiği yerde annenin yumuşak davranmaması, akside öyle... Çünkü çocukbundan güç alır yapacağı yanlışları yapmaya devam eder. 47.İLKE: Çocukları ceza yolu ile terbiye etmek. Fakat terbiyede olan rıfkile ve arkadaşca yaklaşmaktır. Ancak, eğer ceza vermeye ihtiyaç duyulursa,bu cahilce olmamalı, kızgınlıktan olmamalı, ceza ile terbiye konusuna çoknadir baş vurmalı. Verilen ceza bir yerini acıtmamalı, başkalarının helehele arkadaşlarının önünde olmamalı. 48.İLKE: Düzelmesi için çocuklara fırsat tanımak. Yaptığı yanlıştan dolayı,Örneğin: Hırsızlık yaptığında,tashih-düzeltme fırsatıvermeden,Eyhırsız!deyip küçük düşürmekten kaçınmak.
49.İLKE: Ebeveyn (ana-baba) kendi aralarında birbirini anlama konusuna önemvermeliler, çocukların önünde birbirini ayıplamakdan ve kavga yapmaktankaçınmalılar. Böyle bir yuvada çocuklar, sokak ve caddelerden daha çokhuzur ve rahat bulurlar ve eve bağlı kalırlar. 50.İLKE: Karı-koca arasında talak boşama vuku bulunca,takvadan ,yani Allahkorkusundan ayrılmamak. Takvaya uygun boşamayı, gerçekleştirmek,inadlaşmamak, birbirini kışkırtıcı hallerde bulunmamak. Çünkü takva dışıboşanmaya teşebbüs etmek çocukların maneviyatını bozar.
51.İLKE: Çocuklar için münasip okulları seçmede özen göstermek veokullarına devam edip-etmediklerini takip etmeye önem vermek. 52.İLKE: Ev içinde ilmi meclis ve halkalar oluşturmak. Muayyen zamanlardakitap okumak ve çocukların bununla okumayı, dinlemeyi, diyalog kurmayı,ikikişi arasında konuşmayı öğrenmelerini temin etmek. 53.İLKE: Çocuklar arasında kültürel musabakalar tertip etmek, kazananlariçin ödül koymak, bir hediye alacağını vadetmek. 54.İLKE: Evde çocuklar için küçük ve basit bir kütüphane oluşturmak.Çocukların yaşına ve idraklarına göre kıtap ve kasetler, CD ler teminetmek.

55.İLKE: Çocuklarımızı zikir meclislerine yanımızda götürmek, ilmi toplantıve konferanslara götürmek. Bu hal çocukların malumet sahibi olmasına,imanlarının gıdalanmasına,toplumda dinleme edebini öğrenmelerine vesileolur. 56.İLKE: Çocuklarla beraber arada sırada yolculuğa çıkmak.Örneğin:Mekke'ye, Medine'ye veya başka bir şehire gitmek ve yeni yer ve olaylarlatanışmak, yeni yeni bilgi sahibi olmak. 57.İLKE: Hidayet konusunda, onlara uyma konusunda selef-i salihleirtibatlarını kurmak, onların yolunu takip ettirmek, onların şecaat vecesaretlerinden, atılganlıklarından örnek almalarını temin etmek. 58.İLKE: Özellikle kız çocuklarımızın din ve dünyaya ait ihtiyaç duyduklarıilimleri öğretmek ,önem verip,itina göstermek.Örneğin: Hayız, nifas vebenzeri şeyler gibi...Ayrıca ütü yapma, yemek pişirme, çamaşır yıkama,dikiş dikme ve ev işleri ve idaresi gibi. 59.İLKE: Kız çocuklarımızın yanlız başlarına sokağa çıkma ve doktoragitmelerine engel olmak. Yanlarında bir mahremin bulunmasına itinagöstermek. 60.İLKE: Kız çocuklarımızın erkeklere, erkek çocuklarımızın kadınlarabenzemeye özenmelerine engel olmak. 61.İLKE: Erkek ve kız çocuklarımızın kafirlere benzemesine engel olmak vekafirleri taklit etmelerine mani olmak. 62.İLKE: Erkek çocuklarımızın kadınlarla ihtilatına - karışmasına,kızçocuklarımızın erkeklerle ihtilatına - karışmasına engel olmak. Karışık -beraber yaşama, gezme ve bir yerde oturma gibi şeylerine mani olmak.
63.İLKE: Çocukların sağlık ve sihhatına önem vermek ve itina göstermek.Zira, hususiyle çocuklar küçükken onların sihhatına itina göstermek veonları hastalıklardan ve tehlikelerden korumak ebeveynin üzerine emanettir.Hatta birtakım hastalıklara karşı önlem almak ve hayatları boyuncaçekmeleri muhtemel hastalık ve arızalardan kurtarmak ana - babanınvazifesidir. 64.İLKE: Terbiyede arzu edilen neticelerin tahakkukunu hemen aceleistememek. Sabır etmek , sebat göstermek, iyi neticelerin oluşması içinçocuklara dua etmek ve buna çok önem göstermek. 65.İLKE: Çocukların hakkında ve özellikle verilen terbiyenin neticesindenümit kesmemek. Çocuklarda görülen kaçmak, uzaklaşmak, nefret ve benzerişeylerden dolayı ümitsizliğe düşmemek, ıslahları ve istikametlerikonusundan ümitlerimizi kaybetmemek. Rahman ve Rahim olan Allahtan biresinti gelir, çocuklar yanlışlarını anlar ve hidayet yolunu bulurlar.İnşaEllah..... 66.İLKE: Kesin olarak inanmak lazım: Şüpehsiz iyi bir terbiye, hiç birzaman boşa gitmez. Nasihat her halükarda meyvesini verir. Ya çocuklaristikameti bulur, ya bu düşünce merhalesine girer veya yanlıştan gitmeninyersiz olduğuna veyahut insanın beyan etme hakkının doğduğunu ortaya koyar. 67.İLKE: Çocukları iyilik yapmaya yönlendirmek, iyi olmalarını ve iyidavranmaları için itina göstermek. 68.İLKE: Çocuklar için iyi ve güzel şeyleri mulahaza etmek, iyi ve güzeltaraflarını öne çıkarmak ve onlara teşekkür etmek, o hallerini onlarahatırlatmak. Taki bu hal çocukları birru-ihsana iteklesin onların buhallerinin sürekli olamasını temin etsin. 69.İLKE: Çocukları hak ve görevlerle etki altına almamak. Bu benimhakkımdır, şu senin görevindir diye baskı yapmamak...Bazı haklardanfedakarlık yapmak...Eğer çocuklar ilme, Kur' ana ve bazı faziletlere rağbetediyorlarsa, baba bu konuda memnuniyet içinde olmalıdır.
Vemeyvelerini beklemelidir. 70.İLKE: Terbiye konusunda ilmi ve ihtisasi olanlarla istişare etmek.Örneğin: Alimler, islam davetcileri, Mürebbiyeler, Pedogoklar ve bu konudaehil kişiler gibi... 71.İLKE: Terbiye konusunda faideli kitaplardan çok okumalı. Çünkü eğitimkonusunda yazılan kitaplarda tecrübeler var, alıştırmalar var, güzel ilmitesbitler var. Bu nedenle bu kitaplardan edinmeli ve okunmalıdır. 72.İLKE: Dünya ve ahirette terbiyenin kazandırdığı fazilettleri düşünmek.Bunun babaya çok faydaları var. Örneğin: Kişiyi sabırlı ve tahammüllüolmaya alıştırır. Terbiye neticesinde çocuklar ihlaslı olunca, dünyadaebeveynın gözü aydın olur,öldükten sonra sevabı devam eder ve ona ulaşır. 73.İLKE:Çocukları terbiyede tefritin ve ihmalın sonuçlarını göz önündebulundurmak, insanın neyi kazanıp neyi kaybettikleri ortaya koyar. Evlatevlattır. Ana - baba hiçbir halukarda onlardan kopamaz. Kendi hallerinebırakamaz. Onları ihmal ettiği, terbiyelerinde kusur ettiği zaman, dünyadaahlakının bozulmasına, ahirette ise, ikaba- cezaya çarpılmasına sebep olur.
74.İLKE: Çocuk terbiyesi konusunda evvela anne - baba adaylarınıeğitmek,islamdaki bu kuralları uygulamalı olarak öğrenip - eğitmekgerektir.Ki, eğitimli ebeveyn olarak çocuklarını güzel yetiştirsin. Yoksaeğitimsiz ana - baba hayatları boyunca boşa kürek cekerler. 75.İLKE: Çocuklara verilecek terbiyede sözün özü: Baba ve anneningörevi,çocukları için, dünya ve ahiret yararına olacak şeyleri yapmak,dünya ve ahirette zarar verecek şeyleri def etmektir. www.muderrisim.com Muderisim hoca….13.11.2008 -- Sitemize kaydoldugunuz icin tesekkürler ederim.


   

Unerwünschte Palästina-Ausstellung
Bir Müslümanin 24 Saati

Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen